PREČO SME SA PRIHLÁSILI DO NCK

      1. Čo pre našu organizáciu znamená účasť v súťaži Národná cena SR za kvalitu?

Ľudia v INDEX NOSLUŠ pracujú a fungujú takým spôsobom, ktorý je popísaný v mo­dele EFQM. Keď sme tento model spoznali a dozvedeli sa o možnosti zúčastniť sa Národnej ceny SR za kvalitu, uvedomili sme si, že už dlhodobo podporujeme vodcovstvo, budujeme partnerstvá, meriame a hodnotíme výsledky, rýchlo reagujeme na zme­ny a tomu prispôsobujeme procesy. Preto sme sa rozhodli prístup nás a našich ľudí zhrnúť v samohodnotiacej správe. Správa nám umožnila získať komplexný pohľad na chod INDEX NOSLUŠ a jednoznačne určiť v čom sme výnimoční a kde musíme „pridať plyn“. Účasťou v súťaži sme chceli získať nezávislú spätnú väzbu a externý pohľad na zložitý chod našej spoločnosti. Úspech v tejto súťaži vnímame ako ocenenie snahy a práce všetkých zamestnancov našej spoločnosti. Postúpenie do finále súťaže je pre nás dôležitým ocenením a uznaním.

2.       V čom vidíme hlavnú pridanú hodnotu súťaže pre našu organizáciu?

Model výnimočnosti a jeho hodnoty kopírujú náš spôsob myslenia. Vďaka samohodnotiacej správe sme dokázali sformulovať naše stratégie a firemnú kultúru tak, aby každý zamestnanec spoločnosti vnímal výnimočnosť svojho postavenia ako aj jej celkové smerovanie, ktoré zabezpečuje náš takmer kontinuálny rast, pohodu zamestnancov a ich motiváciu k zlepšovaniu. Postup do finále súťaže posilnilo sebadôveru našich zamestnancov a oprávnenú hrdosť na ich prínosy pre firmu INDEX NOSLUŠ ako aj okolitú spoločnosť. Súčasne nám jednoznačnosť hodnotiacich kritérií pomohla definovať to, čo sme cítili, ale zatiaľ sme to presne nepomenovali.

3.       Splnili sa očakávania, s ktorými sme do súťaže vstupovali?

Model výnimočnosti vnímame ako ďalší vývojový stupeň v oblasti kvality. Súťaž nám potvrdila, že tvorivé vedenie, angažovanosť zamestnancov a vytváranie priestoru pre vlast­né riešenia sú dôležitými faktormi vedúcimi k pozitívnym výsledkom. Veľmi dôležité však pre nás je pomenovanie oblastí, kde cítime rezervy. Pohľadom zvonka sme tiež získali mnoho inšpirácií pre ďalší rozvoj firmy a skvalitňovanie našej práce. Zároveň je pre nás úspech v súťaži potvrdením správneho smerovania a výzvou na vytváranie a hľadanie výnimočných riešení
 
4. Národnú cenu za kvalitu udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo od roku 2000.
  

INDEX NOSLUŠ sa ako prvá personálna spoločnosť na Slovensku stala oceneným finalistom 12. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu 2011. Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality. Súťaž je zároveň hlavnou aktivitou štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality SR. Do dvanásteho ročníka sa prihlásilo spolu 32 organizácií, 8 z nich sa stali ocenenými finalistami. 7. novembra 2011 si z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča prevzal ocenenie riaditeľ spoločnosti Ing. Róbert Čvapek spolu s ostatnými ocenenými spoločnosťami s podnikateľského a verejného sektora.