ČO JE TO MODEL EFQM

Model EFQM

Model EFQM je manažérsky nástroj na zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti organizácií. Jeho hlavnou úlohou je ukázať, že výsledky (spokojnosť zákazníkov, zamestnancov a zodpovednosť organizácie voči spoločnosti) zodpovedajú predpokladom vytvoreným vrcholovým manažmentom, ktorí riadi stratégiu, zaoberá sa riadením pracovníkov, ostatných zdrojov, procesov  a systémov.

Model EFQM je nástrojom samohodnotenia. Výsledky hodnotenia poskytujú cenné ukazovatele, podklady a spätnú väzbu pre dlhodobé a strednodobé plánovanie a riadenie organizácie.

Umožňuje získať realistický pohľad na stav organizácie – silné stránky a oblasti na zlepšenie.

Základom pre hodnotenie postupu a výsledkov organizácie je deväť kritérií v dvoch skupinách „Predpoklady“ a „Výsledky“. Skupina kritérií „Výsledky“ sa zaoberá tým čo organizácia dosiahla. Skupina kritérií „Predpoklady“ opisuje spôsob, akým boli výsledky dosiahnuté.


Comments