สถานะของหลักสูตร (มคอ.๒)

 ลำดับที่

ระดับ

 สาขา

สถานะ 

วันที่ พิจารณา

 Defender

หมายเหตุ

 1 ป.ตรี   ไฟฟ้า
 • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • 25 ต.ค. 54
 • 21 พ.ย. 54
 • 10 ม.ค. 55
 • 29 ม.ค. 55
 • อ.มุทิตา
 • อ.สุชาติ /อ.สุรเชษฐ์
 • อ.สุชาติ /อ.สุรเชษฐ์
 • อ.สุชาติ /อ.สุรเชษฐ์
 
 2  ป.โท ไฟฟ้า 
 • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • 25 ต.ค. 54
 • 21 พ.ย. 54
 • 10 ม.ค. 55
 • 29 ม.ค. 55
 • อ.สุชาติ
 • อ.สุชาติ /อ.สุรเชษฐ์
 • อ.สุชาติ /อ.สุรเชษฐ์
 • อ.สุชาติ /อ.สุรเชษฐ์
 3 ป.เอก  ไฟฟ้า 
 • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • 25 ต.ค. 54
 • 21 พ.ย. 54
 • 10 ม.ค. 55
 • 29 ม.ค. 55
 •  อ.สุชาติ
 • อ.สุชาติ /อ.สุรเชษฐ์
 • อ.สุชาติ /อ.สุรเชษฐ์
 • อ.สุชาติ /อ.สุรเชษฐ์
หลักสูตรใหม่ 
 4 ป.ตรี  คอมพิวเตอร์

 • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 • 14 ก.พ. 55
          อ.สุรเดช
 5  ป.โท  คอมพิวเตอร์  
 • อยู่ระหว่างการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต
 
 ถอน 
 ป.เอก   คอมพิวเตอร์
 • อยู่ระหว่างการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต


 ถอน
 7  ป.ตรี   สิ่งแวดล้อม 
 • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
 • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 • 14 พ.ย. 54
 • 26 ธ.ค. 54 
 • อ.อำพล,                  
 • อ.สสิกรณณ์
 • อ.อำพล 
 

 8   ป.โท   สิ่งแวดล้อม 
 • เข้ากรรมการวิชาการคณะ
 • เข้ากรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554
 • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 • 17 พ.ย.54
 • 14 ธ.ค. 54
 • 14 ก.พ. 55
 • อ.ธนพล
 • ................
 • อ.พวงรัตน์
 
 9   ป.เอก   สิ่งแวดล้อม  
 • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
 • เข้ากรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554
 • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 •  17 พ.ย.54
 • 14 ธ.ค. 54
 • 14 ก.พ. 55
 • อ.จิรภัทร์
 • ..................
 • อ.พวงรัตน์
หลักสูตรใหม่  
 10  ป.ตรี   โยธา 
 • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
 • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
 • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 •  9  ก.พ.55
 • 13 ก.พ. 55
 • 14 ก.พ. 55
 •  

   

 • อ.สสิกรณ์ /อ.ภัคพงศ์
 •  
   
   11    ป.โท  โยธา 
  • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
  • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
  • เข้ากรรมการประจำบัณฑิต 
  • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 • ...................
 • .................
 • ...................
 • 14 ก.พ. 55
 •  

   

 • อ.สมบัติ
 •  
   
   12    ป.เอก  โยธา 
  • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
  • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
  • เข้ากรรมการประจำบัณฑิต 
  • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
 • ...................
 • .................
 • ...................
 • 14 ก.พ. 55
 •  
     
   13     ป.โท  โครงสร้างพื้นฐาน
   • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
   • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
   • เข้ากรรมการประจำบัณฑิต 
   • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
  • 17 พ.ย.54

   

 • 14 ก.พ. 55
  •  อ.สสิกรณณ์
   
   14     ป.โท บริหารงานก่อสร้าง 
   • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
   • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
   • เข้ากรรมการประจำบัณฑิต 
   • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
  •  17 พ.ย.54
  • ..............
  • ..............
  • 14 ก.พ. 55
  •  อ.สสิกรณณ์
   
  15   ป.ตรี  เครื่องกล
   • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
   • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
   • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย

   

 • 14 ก.พ. 55
 •  
   16     ป.โท  เครื่องกล
   • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
   • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
   • เข้ากรรมการประจำบัณฑิต 
   • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย

   

   

 • 14 ก.พ. 55
 •  -  
   17 ป.ตรี   อุตสาหการ
   • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
   • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
   • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย

   

 • 14 ก.พ. 55
 •  -  
   18  ป.โท การจัดการ 
   • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
   • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
   • เข้ากรรมการประจำบัณฑิต 
   • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย

   

   

 • 14 ก.พ. 55
 •  -  
   19     ป.เอก  การจัดการ 
   • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
   • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
   • เข้ากรรมการประจำบัณฑิต 
   • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย

   

   

 • 14 ก.พ. 55
 •  
   20  ป.ตรี   วัสดุ
   • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
   • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
   • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย

   

 • 14 ก.พ. 55
 •  -  
  21   ป.ตรี   เคมี
   • เข้ากรรมการวิชาการคณะ 
   • เข้ากรรมการประจำคณะฯ
   • เข้าที่ประชุมวิชาการ คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย

   

 • 14 ก.พ. 55
 •  -