เฉลยเรื่องสับเซต

เฉลยแบบฝึกทักษะที่  1

 

            1.  Ï

            2.   ü

            3.  Ï

            4.  ü

            5.  ü

            6.  Ï

            7.  ü

            8.  Ï

            9.  Ï

            10.  ü

 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่  2

 

            1.  ü

            2.   Ï

            3.  ü

            4.  Ï

            5.  ü

            6.  Ï

            7.  Ï

            8.  Ï

            9.  ü

            10.  ü

 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่  3

 

            1.  f , { 0 }

            2.  f , { a } , { b } , { a, b }

            3.  f , { 0 } , { 1 } , { 2 } , {0, 1 } , { 0, 2 } , { 1, 2 } , { 0, 1, 2 }

            4.  f , { { 1 } }

            5.  f , { 1 } , { { 2 } } , { 1, { 2 } }

 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่  4

 

1.

            1.  { f , { a } }

            2.  { f , { 3 }, { 5 }, { 3, 5 } }

            3.  { f , { 0 }, { 1 }, { 2 }, { 0, 1 }, { 0, 2 }, { 1, 2 }, { 0, 1, 2 }}

2.

            1.  16

            2.  32

            3.  16

            4.  16

Comments