Chủ trang


Trần Hà Nam 
22 - 5 - 1969
Quê: Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định
Thạc sĩ Ngữ Văn - ĐHSP Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Bình Định
Chủ nhiệm CLBVH Xuân Diệu Bình Định
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC:
SÁCH BIÊN SOẠN:
- Bồi dưỡng nâng cao Ngữ Văn 8 - NXB Giáo dục (in chung)
- Bồi dưỡng nâng cao Ngữ Văn 9 - NXB Giáo dục (in chung)
                                            - Bồi dưỡng Ngữ Văn 10 - NXB Giáo dục (in chung)
                                            - Bồi dưỡng Ngữ Văn 11 - NXB ĐHSP (in chung)
                                            - Bồi dưỡng Ngữ Văn 12 - NXB ĐHSP (in chung)
                                            - Bồ đề thi tuyển sinh TN, ĐH, CĐ môn Ngữ Văn 12 - NXB ĐHSP (in chung)Bài thơ treo tại Nhạn Tháp Sơn - Phú Yên trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ IX - Nguyên Tiêu 2011
Comments