Trần Hà Nam 

Bình thơ


Tập hợp các bài bình thơ của Trần Hà Nam

Trang chủ

Ghi chép

Sáng tác

Tư liệu

Qui Nhơn hồn biển 

Các bài bình trên http://ngoisaoblog.com/tranhanam

Ca dao dân ca :
Tình nghĩa trong ca dao

Mình mãi còn son

Văn học trung đại

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai 

 Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Văn học hiện đại 

Tuơng tư chiều - Xuân Diệu

Biển - Xuân Diệu

Chuỗi cười - Hàn Mặc Tử

Đàn ghi ta của Lorca - Thanh Thảo 

Mẹ Tơm - Tố Hữu

 

Văn học trong nhà trường

Tây Tiến - Quang Dũng 

Sóng - Xuân Quỳnh