Chủ trang


Trần Hà Nam 
22 - 5 - 1969
Quê: Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định
Thạc sĩ Ngữ Văn - ĐHSP Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Bình Định
Chủ nhiệm CLBVH Xuân Diệu Bình Định
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC:
Hàn Mặc Tử, hành trình sống - hành trình thơ (ki yếu 100 năm ngày sinh Hàn Mặc Tử)
Suy nghĩ về tuồng hát bội của cụ Tú Nhơn Ân (kỉ yếu hội thảo về Nguyễn Diêu)
Suy nghĩ về Lê Đại Cang (kỉ yếu Hội thảo danh nhân Lê Đại Cang)
SÁCH BIÊN SOẠN:
- Bồi dưỡng nâng cao Ngữ Văn 8 - NXB Giáo dục (in chung)
- Bồi dưỡng nâng cao Ngữ Văn 9 - NXB Giáo dục (in chung)
                                            - Bồi dưỡng Ngữ Văn 10 - NXB Giáo dục (in chung)
                                            - Bồi dưỡng Ngữ Văn 11 - NXB ĐHSP (in chung)
                                            - Bồi dưỡng Ngữ Văn 12 - NXB ĐHSP (in chung)
                                            - Bồ đề thi tuyển sinh TN, ĐH, CĐ môn Ngữ Văn 12 - NXB ĐHSP (in chung)Bài thơ treo tại Nhạn Tháp Sơn - Phú Yên trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ IX - Nguyên Tiêu 2011
Comments