Tôi giết Nguyễn Bình

Hồi ký của Tham Mưu Trưởng trung đoàn 25 Bình Xuyên