Đặc tính các vùng sinh thái miền Châu thổ sông Cửu Long