Thương nhớ Cần-Thơ: “biệt danh Tây-Đô miền sông nước’’