Thất bại của các Chính Phủ Dân Sự tại miền Nam, 1964-1967