Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo trước ngưỡng cửa bách niên