Sách Sử-Địa Việt Nam
  1. Lịch sử Độc Lập và Nội Các đầu tiên Việt Nam. (eBook) Nguyễn Duy Phương
  2. Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam. (eBook) Sơn Nam
  3. Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả. (eBook) Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc.
  4. Tây Sơn Thuật Lược. (eBook) Tạ Quang Phát (dịch)
  5. Việt Sử Toàn Thư. (eBook) Phạm Văn Sơn