Ngoại Ngữ
  1. Die Amerikaner haben uns verraten, Nguyen van Thieu. Der Spiegel
  2. Kim Vân Kiều. (eBook) Nguyễn Ngọc Bích dịch
  3. La Cochinchine à la Foire de Hanoi 1929. (eBook)
  4. La pensée écologiste dans les 3 religions (Confucianisme, Bouddhisme, Taoisme). Thái Công Tụng
  5. Lục Vân Tiên. (eBook) Nguyễn Đình Chiểu (Abel Des Michels dịch ra Pháp văn, 1883)
  6. Miền Nam. Thái Công Tụng
  7. Some environmental problems in Viet Nam today. Thái Công Tụng
  8. The Nung Ethnic and Autonomous Territory of Hai Ninh – Vietnam. Trần Đức Lai, Ngô Thanh Tùng dịch