Bốn bài Oán phụ

Xin nhấn vào hình loa màu xanh để nghe hoặc tải nhạc

Tên bài nhạc
Nghệ sĩ trình diễn
Album
Chú thích

Bình Sa Lạc Nhạn
(10 câu lớp đầu, 17 câu lớp ba)

Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Oán phụ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2005

Ngươn Tiêu Hội Oán
(8 câu lớp đầu, 8 câu lớp bốn)

Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Oán phụ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998

Thanh Dạ Đề Quyên
(8 câu lớp đầu, 8 câu lớp bốn)

Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Oán phụ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành

Võ Văn Hội Oán
(8 câu lớp đầu, 8 câu lớp bốn)

Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Oán phụ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006