Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การนำเสนอโครงงานบูรณาการ ในส่วนของรายวิชาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้นักเรียนถ่ายวิดีโอตอนที่กลุ่มเราทำโครงงานไว้ด้วย  เช่น  ถ้ากลุ่มเราทำเรื่องแชมพูมะกรูด  ในขณะที่กำล ...
  Posted Jun 26, 2015, 8:56 PM by ธณัฐภรณ์ สนิทมาก
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

 • การวางแผนการผลิต ใบความรู้ที่ 9  การวางแผนการผลิต
  Posted Jun 29, 2015, 12:24 AM by ธณัฐภรณ์ สนิทมาก
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Download

 • Vegas13(64บิท)   0k - Aug 2, 2015, 7:45 AM by ธณัฐภรณ์ สนิทมาก (v1)
 • Video Converter   0k - Jul 1, 2015, 11:49 PM by ธณัฐภรณ์ สนิทมาก (v1)
 • แบบฟอร์มเขียนหัวข้อเค้าโครง โครงงานบูรณาการ ม.5   0k - Jun 30, 2015, 11:37 PM by ธณัฐภรณ์ สนิทมาก (v1)
 • Vegas11   0k - Jun 29, 2015, 10:52 PM by ธณัฐภรณ์ สนิทมาก (v1)
 • appserv-win32-2.5.10.rar   0k - Jan 30, 2013, 11:32 PM by ธณัฐภรณ์ สนิทมาก (v1)
Showing 5 files from page Download.

การสร้างเว็บด้วย CMS (Joomla)

Showing posts 1 - 5 of 7. View more »