ศูนย์อาเซียน  บ้
านรวมรัก

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์อาเซียน
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่เรื่องอาเซียน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสมาคม        ประวัติประชาคมอาเซียน

        ประเทศสมาชิกในอาเซียน 
        
        กฏบัตรอาเซียน  

        สำนักงานเลขาธิการอาเซียน              

         

Comments