- ภาพรวมชุมชน
            
        เป็นชุมชนชนบทมีการทำเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย และมีความช่วยเหลือกันในชุมชนเป็นชุมชนที่ไม่หนาแน่น มีวัฒนธรรมประเภณี การเล่าขานต่อๆกันมา รอบๆชุมชนมีภูเขาซึ่งทำให้บรรยากาศที่ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น

            - ประวัติชุมชน

                    อำ
เภอตาคลีเป็นหนึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีประวัติและตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ในราชการที่ 2 เรื่องพระสังข์ อันเป็นที่มาของประวัติอำเภอตาคลี ชื่อของอำเภอตาคลี กล่าวกันว่าเพี้ยนมาจากคำว่า "ตีคลี" หรือ "เดาะคลี"
                    จึงเห็นได้ว่าชาวบ้านของอำเภอตาคลี มีความเชื่อในตำนานที่เล่าขานกันมานาน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานปัจจุบัน จะพบเห็นได้จาก การที่นำเอาชื่อของบุคคลที่สำคัญในตำนาน ที่เล่าขานกันมาตั้งชื่อถนนและชื่อซอยต่าง ๆ ในเมืองตาคลี เช่น ถนนพระสังข์ ถนนยศวิมล ถนนบ้านไร่ปลายนา ซอยพันธุรัต ซอยลูกคลี ซอยไม้คลี ซอยสนามคลี และธงประจำอำเภอ ตาคลีก็ใช้เครื่องหมายรูปพระสังข์ทองทรงม้าเดาะคลีอยู่เหนือเมฆ อีกทั้งสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลตาคลีก็เป็นสัญลักษณ์พระสังข์ทรงม้าตาคลี            - ประเพณี และวัฒนธรรม

                      ประเพณีและวัฒนธรรมก็เหมือนกันที่อื่นๆแต่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสังข์ตีคลี

            - สัญลักษณ์ชุมชน 
                      
พระสังข์ทรงม้าตาคลี
                     
  

-
ภูมิศาสตร์

          อำเภอตาคลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ที่ตั้งของชุมชนเมืองตาคลีนี้ตั้งอยู่ที่ราบระหว่างเขา มีภูเขาล้อมลอบชุมชน มีแม่น้ำไหลผ่าน

- การคมนาคม

          มีการคมนาคมที่สะดวกพอสมควร มีถนนลาดยางสายใหญ่ 4 เลนเข้าไปถึงตัวอำเภอ มีรถทั่ว ให้บริการ มีสถานีรถไฟอยู่ในตัวกลางเมืองตาคลี มีรถรับจ้าง เช่น จักรยานยนต์ ตุ๊กๆ รถ 2 แถวเป็นต้น

- ทรัพยากร

ทรัพยากรของอำเภอตาคลียังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก  ทรัพยากร ป่าไม้ ดิน น้ำ ฝน ยังคง หนาแน่น ยังคงมีตามฤดูกาล ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ยังคงทำประโยชน์ประคล้ำประครองระหว่างสัตว์ ธรรมชาติ และมนุษย์ ในอำเภอตาคลีมาจนถึงปัจจุบัน มีน้ำฝนตกตามฤดูกาล มีฝนมีน้ำให้ใช้ตลอดทั้งปีสามารถนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ในการเกษตร และอุสาหกรรมในอำเภอได้Comments