- โครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษฯ ปี 2553

      โครงการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ปี 2553 เป็นโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สถานประกอบการโรงงาน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐได้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมฯ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยมีสำนักงานฯ เป็นผู้ประสานงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

       (1)   รายละเอียดโครงการ (กรุณาดูข้อมูลด้านล่างค่ะ)
       (2)   แผนงานโครงการ (ดาวน์โหลดจากไฟล์ด้านล่างค่ะ)
       (3)  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ

                 (3.1)  
ภาพกิจกรรมช่วงที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทาง

                 (3.2)   ภาพกิจกรรมช่วงที่ 2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

                 (3.2)   ภาพกิจกรรมช่วงที่ 3 การประชุมเครือข่ายฯ

-
การประชุมครั้งที่ 1 กลุ่มพื้นที่ อ.เมือง,โชคชัย,ปักธงชัย (20 มีค.53)

- การประชุมครั้งที่ 2 กลุ่มพื้นที่ อ.ปากช่อง (13 กค.53)

- การประชุมครั้งที่ 3 กลุ่มพื้นที่ อ.สูงเนิน,โคกกรวด (15 กค.53)

 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

 
ความเป็นมาของโครงการ
 
           ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 ส่วนที่ 12 มาตรา 67 บัญญัติ  ไว้ว่า สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการให้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม และหมวด 5 ส่วนที่ 8 มาตรา 85(5) บัญญัติไว้ว่า  รัฐต้องดำเนินการส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management : OSM) ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 763/2549 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 764/2549 ข้อ 4 ในเรื่องการอำนวยการและกำกับในการนำกลยุทธ์ พัฒนากลุ่มจังหวัดไปปฏิบัติในทุกขั้นตอน รวมทั้งการสร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน การสร้างความพร้อมในองค์การ และการสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน
 
           จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 7.1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์) สำนักงานตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ได้ตระหนักดีว่าภาวะมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  จึงได้จัดทำโครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ ขึ้น
 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ในการเฝ้าระวังการเกิดปัญหามลพิษจากสถานประกอบการ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน เพื่อจะได้ป้องกันปัญหามลพิษจากสถานประกอบการ

3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ

 
แนวทางการดำเนินงาน
 
1.  จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังการเกิดมลพิษของสถานประกอบการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง
2.  จัดศึกษาดูงานในสถานประกอบการดีเด่น จำนวน 1 ครั้ง
3.  จัดการประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 3 ครั้ง
 
กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่
          กลุ่มที่   1   ผู้แทนชุมชน / NGO
          กลุ่มที่   2   เจ้าหน้าที่จาก อปท.
          กลุ่มที่   3   ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 
1. ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้สถานประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. สถานประกอบการได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 
ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม  ,ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา