- โครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมหม้อน้ำฯ

    

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

 

จัดโครงการฝึกอบรม

"ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน"

 ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มีจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากสถานประกอบการทั้งสิ้น  70  คน

 
ความเป็นมาของโครงการ

                เนื่องด้วย ปัจจุบันสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงมีการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการมีและใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนในสถานประกอบการโรงงานเหล่านี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาผู้ควบคุมและดูแลการใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง และเพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.. ๒๕๔๙ ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนขึ้น

 
 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

 
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนอย่างถูกวิธี

4.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนกับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4.3 เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

วิทยากร

การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (ซึ่งเป็นหน่วยงานได้รับการขึ้นทะเบียนให้จัดฝึกอบรมและสอบมาตรฐานผู้ควบคุมหม้อน้ำอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

 
 กำหนดการฝึกอบรม  (ระยะเวลา 6 วัน คือ วันที่ 5-10 กรกฎาคม 2553)

  

วันที่ – เวลา

หัวข้ออบรม

5 กรกฎาคม 53

09.00 12.15 น.

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ

นิยามความหมายต่าง ๆ / หลักการเกิดไอน้ำ /การใช้ประโยชน์จากไอน้ำ / รู้จักพื้นฐานระบบหม้อน้ำ 

13.15 16.30 น.

ประเภทหม้อน้ำโครงสร้าง และส่วนประกอบ

ประเภทหม้อน้ำ /โครงสร้าง / ส่วนประกอบ

เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของหม้อน้ำแต่ละประเภท

6 กรกฎาคม 53

 

09.00 14.45 น.

ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ  หน้าที่การทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับหม้อน้ำ  การติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามที่กฎหมายกำหนด  การใช้งาน  ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย

15.00 16.30 น.

เชื้อเพลิงและการเผาไหม้   / ทฤษฎีการเผาไหม้

ประเภทและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ  ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเตาตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  คุณสมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง  

7 กรกฎาคม 53

 

09.00  12.15 น.

เชื้อเพลิงและการเผาไหม้  (ต่อ)

การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง  ระบบก๊าซเชื้อเพลิง  ข้อดี-ข้อเสีย  ระบบควบคุมการเผาไหม้ 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง ระบบและหลักการทำงาน  ข้อดี  ข้อเสียของอุปกรณ์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งแบบต่าง ๆ 

 

 

 

13.15 16.30 น.

 

การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน

ระบบคอนเดนเสทและไอน้ำ ปัญหาที่เกิดจากไอน้ำและคอนเดนเสท หลักการและเทคนิคการประหยัดพลังงานไอน้ำ  การติดตั้งการใช้งาน  การตรวจสอบ  และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 

8 กรกฎาคม 53

 

09.00 12.15 น.

การใช้งาน  การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ

ตรวจสอบก่อนจุดเตา วิธีการจุดเตา วิธีการดับเตา วิธีการควบคุมการเดินเครื่อง  การจัดทำบันทึกรายงานประจำวัน  การเก็บรักษาหม้อน้ำที่ถูกต้อง

13.15 16.30 น.

น้ำสำหรับหม้อน้ำ

สิ่งเจือปนในน้ำกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับหม้อน้ำขั้นตอน วิธีการล้างหม้อน้ำ ล้างตะกรัน โดยใช้สารเคมี  มาตรฐานคุณสมบัติของน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ วิธีการปรับสภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำ

คุณสมบัติน้ำเบื้องต้น  การดูแล บำรุงรักษา

อุปกรณ์ปรับสภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และควบคุมดูแล คุณสมบัติน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ  การล้างตะกรัน  การตรวจสอบหม้อ

9 กรกฎาคม 53

 

09.00 12.15 น.

หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และหม้อน้ำร้อน

นิยาม และหลักการทำงานของระบบหม้อต้มฯ      โครงสร้าง อุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบการทำงาน  และการใช้งาน การควบคุมดูแล  

13.15 16.30 น.

 การศึกษาดูงานนอกสถานที่

ระบบการติดตั้งหม้อไอน้ำ ระบบไอน้ำ ระบบน้ำป้อน ระบบเชื้อเพลิง และระบบลมช่วยเผา วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ การจัดทำบันทึกรายงานประจำวันในสถานการณ์จริง

10 กรกฎาคม 53

 

09.00 12.15 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

กฎหมายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

13.15-16.30 น.

ทดสอบมาตรฐาน 

 

 

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมปัญจดารา ตั้งอยู่ ณ ถนนชัยณรงค์ (ติดกับโรงภาพยนต์ไฟว์สตาร์ ใกล้กับประตูเมืองชัยณรงค์ หรือประตูผี)

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-257567

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

      ค่าฝึกอบรมและค่าทดสอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ คนละ 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ กรณีเป็นนิติบุคคล (บริษัท หรือ หจก.) ไม่ต้องหักเงินภาษีไว้ ณ ผู้จ่าย 3% เนื่องจากใบเสร็จจะออกในนาม สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพกร

ĉ
ลัดดาพร ชานันโท,
17 มิ.ย. 2553 19:15
Comments