ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัด ชั้น 3
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.0 4492 2625-6 ต่อ 108 โทรสาร 0 4492 2627 E-mail:moi_nakhonratchasima@industry.go.th
เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) 
 
รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
 

 

  นายจิรวัธน์  อารีย์

  วิศวกรชำนาญการพิเศษ

  หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

  โทรศัพท์ 044-922625-6 ต่อ 106

 

 

 

 

นายสมบูรณ์  ศรีทอง

วิศวกรชำนาญการ

โทรศัพท์ 044-922625-6 ต่อ 108

 

 

   

  นายประจักร ชุนหมณี

  เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานชำนาญงาน

  โทรศัพท์ 044- 922625-6 ต่อ 108

 นางบุปผา ศรีแก้ว

  วิศวกรชำนาญการ

  โทรศัพท์ 044-922625-6 ต่อ 109

  buppa_sri@hotmail.com

   

  นางลัดดาพร ชานันโท

  วิศวกรชำนาญการ

  โทรศัพท์ 044- 922625-6 ต่อ 108

  ladlek@hotmail.com
   

  นางสาวสุธิดารัตน์ พูนรัตนวิมล

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  โทรศัพท์ 044-

  922625-6 ต่อ 108

   
 
  
แก้ไขข้อมูลเมื่อ 11 มิถุนายน 2557
 
 
หน้าเว็บย่อย (1): แผนยุทธศาสตร์
Comments