สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
Updated Jul 26, 2011, 9:53 AM
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้า ชั้น 3 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4492 2625 - 6 โทรสาร 0 4492 2627
Use template

หน้าแรก

โครงการ

กิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

 
ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัด ชั้น 3
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.0 4492 2625-6 ต่อ 108
โทรสาร 0 4492 2627
E-mail:moi_nakhonratchasima@industry.go.th
 
เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) 
หน้าเว็บย่อย (1): แผนยุทธศาสตร์
Comments