กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 
นางสาลิณี  ธวัฒน์อธิชัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 
นางอภิญญา  ช่วงชัยชนะ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 
นางรัชนก  บรมสถิต
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวปฤศนันท์  สังข์ทอง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ