กลุ่มนโยบายและแผน

 
นางสาวอมรรัตน์  จินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 

นางณิชชารัช  เนาวรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 

นางอลิศา  ว่องประชานุกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ