Pályázatok

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0112

Óvoda Nagyhegyes Tündérkert, 2012. szept. 6. 10:33   [ 2012. szept. 7. 11:46 frissítve ]

www.esza.hu
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben Nagyhegyesen”

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0112

A Nagyhegyes Község Önkormányzata pályázatot nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulásért Operatív Program keretén belül. A Napközi Otthonos Óvoda gyermekei, óvodapedagógusai számára az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában 5.972.200,- Ft-ot nyert a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0112 számú projektre a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Nagyhegyesen” című pályázatban.

A Kompetencia Alapú Programcsomag – óvodai programcsomag hangsúlyozza a csoportban történő együttdolgozás, a csoportmunka fontosságát, a gyerekek játszva sajátították el a kooperáció szabályait, megtanulták elfogadni az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, megtapasztalták, illetve megismerték saját képességeiket, megszerették ezt az újfajta „tanulási technikát”. Lehetőséget adott az ön- és továbbképzésre, számtalan élmény szerzésére, megélésére, az alkalmazás során szerzett pedagógiai jellegű tapasztalatok kicserélésére szakmai berkeken belül, s nem utolsó sorban a pedagógiai és módszertani szabadságunk kiélésére. A programcsomag gyakorlati alkalmazásának egyik legnagyobb pozitívuma, hogy segített bennünket felkészülni a pedagógusokkal szemben támasztott, megváltozott körülmények, szerepek teljesítésére. Az intézményünk által vállalt és az implementáló pedagógusok által kidolgozott innovációk már beépültek a gyakorlati munkánkba- a nevelőtestület együttesen alkalmazta azokat.
A projekt fenntarthatóságát a kedvezményezettnek 5 évig kötelező a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalni, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

Nagyhegyesen"Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Nagyhegyesen" TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0112
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 31.869.236,- Ft támogatásból.

Támogatáskezelő:
Wekerle Sándor Alapkezelő (korábban OKMT)
1055 Budapest, Bihari János utca 5.
Tel: 06-1/301-3200, Fax: 06-1/301-3220 E-mail  
info@wekerle.gov.hu
WEB: 
www.wekerle.gov.hu

Kedvezményezett: 
Nagyhegyes Község Önkormányzata 
4064 Nagyhegyes Kossuth utca 2.
Tel.: 06-52/566-009, Fax: 06-52/367-010, E-mail: 
hivatal@nagyhegyes.hu

WEB: www.nagyhegyes.hu

A projekt leírása:
Feladatellátási helyek:
Neve: Tündérkert Óvoda

Címe: 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 30/a. 
Elérhetőségei: 

http://www.tunderkertovoda.eu
nagyhegyesovi@freemail.hu
Tel.: 06-52/566-023 Fax: 06-52/566-023
Intézményvezetője: Nagyné Csapó Erzsébet
Projektköltsége: 5.972.200,- Ft
Bevont csoportok: Micimackó csoport 20 fő kompetencia óvodai programcsomag
Bevont személyek: Bagdány Mária projekt szakmai vezető, megvalósító
Nagy Angéla megvalósító

Neve: Veres Péter Általános Iskola
Címe: 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 39.
Elérhetőségei: 
http://verespiskola.no-ip.org 
vpai4064@freemail.hu
Tel.: 06-52/566-000 Fax:06-52/566-000
Intézményvezetője: Kissné Burzuk Mária
Projektköltség: 21.615.036,- Ft
Bevont csoportok: 1.b osztály 14 fő matematika
2.a osztály 14 fő szövegértés és szövegalkotás 1-4.
4. évfolyam 19 fő idegen nyelv (angol)
5. osztály 25 fő matematika, szövegértés és szövegalkotás 5-8.
6. a osztály 15 fő szociális-, életvitel- és környezeti kompetenciák
7.a osztály 15 fő életpálya építés
Bevont személyek: Tóthné Pinczés Róza projekt szakmai vezető
Haranginé Szabó Tünde IKT asszisztens
Bokács Ferencné megvalósító
Kunkli Lászlóné megvalósító
Marton Judit megvalósító
Kunkli Nóra megvalósító
Tóth Attila megvalósító
Szabóné Molnár Rita megvalósító
Totyik Tamás megvalósító

Neve: Polgármesteri Hivatal (projekt lebonyolító)
Címe: 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.
Elérhetőségei: 
www.nagyhegyes.hu  hivatal@nagyhegyes.hu

Tel.:06-52/367-011, Fax: 06-52/367-010
Vezető: Bajusz Istvánné polgármester
Projektköltség: 4.282.000,- Ft
Bevont személyek: Cseke Tamás projektmenedzser 06-52/566-009
cseke.pm@nagyhegyes.hu
Berencsi Gyuláné projekt pénzügyi munkatárs
Molnérné Éliás Ildikó egyéb projektmenedzsment személy
Nagyné Csapó Erzsébet projekt asszisztens
Kissné Burzuk Mária projekt asszisztens

Alapvető célok:
• a munkaerőpiac igényeinek való megfelelés 
• az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása 
• a kompetencia alapú oktatás elterjesztése 
• a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése 
• a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
• a NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja
Kötelező elemek:
• szövegértés - szövegalkotás 
• matematika kompetenciaterület 
• egy választott kompetencia terület: szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 
• tantárgytömbösített oktatás választott műveltségterületen 
• műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 
• óvodákban - komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása 
• új tanulásszervezési eljárások bevezetése - három hetet meghaladó projekt, témahét, moduláris oktatási program
Az intézményi innovációt támogató tevékenységek:
• projekt indító nap 
• innovatív oktatásszervezési eljárások módszertanának beépítése az intézmény Pedagógiai Programjába, Helyi Tantervébe 
• jó gyakorlatok átvétele 
• önálló intézményi innováció megvalósítása 

Megvalósítás:
• továbbképzések 
• tanácsadói szolgáltatások 
• taneszközök beszerzése.
A továbbiakban az önkormányzat honlapjairól kísérhető figyelemmel a megvalósítás folyamata, a pedagógusok intézményi innovációi és azok hétköznapi munkájukban mutatkozó eredményei.

http://www.nfu.hu/ 
http://www.esza.hu/

https://magyarorszag.hu/http://www.nfu.hu/


TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0163

Óvoda Nagyhegyes Tündérkert, 2012. szept. 6. 10:25   [ 2012. szept. 7. 11:46 frissítve ]

www.esza.hu
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0163 sz. „Pedagógusképzések a Nagyhegyesi Napközi Otthonos Óvodában”

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerében az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg,  „Pedagógus továbbképzések a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” című pályázaton 2010.07.01-én pályázatot nyert.

 „Pedagógusképzések a Nagyhegyesi Napközi Otthonos Óvodában”  TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0163 

pályázati azonosító számon

   3.431.250,- Ft, összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert, melyet köteles a pályázatban meghatározott projekt végrehajtására fordítani.  A pályázatban elnyert összegből 1 óvodapedagógus továbbképzésre nyílt lehetőség, egyetemi  (3 féléves) szinten.

Bagdány Mária a Budapesti Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Tanító- és Óvóképző Kar,  Környezeti nevelő óvodapedagógus szakon képzést szerez (3 félév alatt),

A pályázat fenntartása  - projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett köteles fenntartani. 

A projekt célja:

Olyan környezeti nevelő óvodapedagógus képzése, aki ismeri az óvodai környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés tartalmát és módszertanát, érdeklődik a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés megvalósításának óvodai lehetőségei iránt.

Az óvodás gyermekek környezettudatos attitűdjének, gondolkodásának és viselkedésének formálása érdekében folyamatosan bővíti szakmai és módszertani ismereteit, érvényesíteni tudja a fenntarthatóságra nevelés folyamatában pedagógiai kompetenciájából adódó modell szerepét, az óvodás gyermekekkel és a szülőkkel való kapcsolatában egyaránt.

 

 

Kedvezményezett:

Napközi Otthonos Óvoda 4064, Nagyhegyes, Kossuth u. 30/A.

http://www.nfu.hu/ 
http://www.esza.hu/

http://europa.eu/index_hu.htm https://magyarorszag.hu/ http://www.nfu.hu/1-2 of 2