Om föreningen

Kommunala och enskilda vägar har väghållningsskyldighet. För enskilda vägar regleras denna enligt anläggningslagen som anger att samfällighet ska bildas.

Du som är fastighetsägare eller äger jämställd egendom som har del i samfällighet har rätt att delta på föreningsstämman och kan därmed påverka verksamheten. 

Föreningen ansvarar i korthet för
 • Vägunderhåll
 • Underhåll skyltar
 • Snöröjning
Eftersom en stor del av vår verksamhet är reglerad i lagstifning är vi medlem i 
 Riksförbundet Enskilda Vägar som företräder det enskilda vägnätets intressen.

Styrelsens ansvar är att:
 • upprätta åtgärdsprogram för vägunderhåll
 • övervaka att vägentreprenören följer åtgärdsprogram och avtal
 • kalla till stämma enligt stadgarna
 • verkställa det som beslutats på stämman
 • kalla till regelbundna styrelsemöten som ska protokollföras
 • förvalta föreningens tillgångar
 • föra redovisning över föreningens räkenskaper
 • göra förslag till budget
 • utdebitera vägavgift
 • uppbära bidragen för föreningens verksamhet
 • se till att egendom och förvaltning är försäkrad till ett betryggande belopp
 • granskning av styrelsens förvaltning sker genom revision
 • fullgöra vad lagen föreskriver av föreningens angelägenheter