Home


ผู้จัดทำ
    นาย จักรพัฒน์ อัมพุธ ชั้นม.3/14 เลขที่1
    นาย ภัทรภณ กองทอง ชั้นม.3/14 เลขที่10
    นาย วิทิต พุ่มศฤงฆาร ชั้นม.3/14 เลขที่12

เป็นที่รู้กันว่า ยุงเป็นสัตว์ที่น่ารำคาญ ทั้งยังเป็นพาหะนำโรคร้ายหลายชนิด เช่น ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย ยุงเสือป็นพาหะนำโรคเท้าช้าง ยุงนั้นสามารถแพร่พันธุ์ได้จำนวนมากในเวลาอันสั้น โดยมีวงชจรชีวิต คือ ไข่-ลูกน้ำ-ตัวโม่ง-ตัวเต็มวัย โดยใช้เวลาทั้งหมดแค่1-2วัน


Messages

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ไข่ยุง ไข่ยุงมีขนาดเล็กมากประมาณ 1 มิลลิเมตรเท่านั้น แต่ก็ยังสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไข่ยุงมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไป ไข่ย ...
  Posted Mar 3, 2013, 8:48 PM by Dgjkk Fdhjb
 • ลูกน้ำ.. แรกเริ่มเมื่อลูกน้ำฟักออกมาจากไข่ มีขนาดเล็กมากเป็นลูกน้ำระยะที่ 1 จากนั้นลูกน้ำจะกินอาหารทำให้เจริญเติบโตขึ้นและลอกคราบเปลี่ยนเป็นลูกน้ำระยะที่ 2 ซึ่งมีขนาดโตข ...
  Posted Mar 3, 2013, 8:53 PM by Dgjkk Fdhjb
 • ตัวโม่ง มีลักษณะรูปร่างที่เด่นชัดคือหัวโต ตามปกติจะลอยตัวนิ่งๆ ที่ผิวน้ำ แต่ถ้าถูกรบกวนจะเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไว ระยะตัวโม่งน ...
  Posted Mar 3, 2013, 8:54 PM by Dgjkk Fdhjb
 • ตัวเต็มวัย... เมื่อตัวโม่งเจริญเต็มที่จะลอยนิ่งๆ อยู่กับที่ จากนั้นเปลือกหุ้มบริเวณส่วนหัวของตัวโม่งเริ่มปริออก ตัวยุงที่อยู่ภายในจะค่อยๆ ด ...
  Posted Mar 3, 2013, 8:58 PM by Dgjkk Fdhjb
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »