Khatam Surah 40‎ > ‎

Al-Mumin

{40}                                                          [Previous] [Next] [Home]

AL-MU’MIN  (1~85).

Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

 

1. Haa Miim.

2. Penurunan kitab  itu (adalah) dari Allah, yang gagah yang mengetahui.

3. Yang mengampuni  dosa, dan yang menerima taubat, yang sangat (pedih) seksaan (nya),  yang  mempunyai  kekayaan, tidak ada (sebarang ) Tuhan melainkan dia , kepadanya lah tempat kembali.

4. Tidak membantah pada ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kufur, oleh itu, janganlah engkau ditipu oleh kebebasan mereka dinegeri-negeri.

5. Sebelum mereka, kaum Nuh telah mendustakan, dan (juga) golongan-golongan sesudah mereka, dan tiap-tiap umat  menuju kepada Rasulnya buat membunuh dia, dan mereka membantah dengan tidak banar untuk mengukurkan dengan nyatakan kebenaran, lalu aku seksa mereka, maka bagaimana kah (pedih nya) seksaan ku ?.

6. Dan bagitu juga telah pantas hukuman Tuhan mu atas mereka yang kufur, (iaitu) bahawa se nya mereka itu adalah ahli neraka.

7. Mereka yang menanggung Arash  dan mereka yang dikelilingnya, beribadat dengan memuji Tuhan mereka dan mereka percaya kepadanya dan mereka mintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (dengan ucapan); “hai Tuhan kami ! engkau telah limpahi tiap-tiap suatu (dengan) rahmat pengetahuan. Maka ampun kan lah mereka yang bertaubat dan menurut jalan mu, dan pilihara kan lah mereka dari azab neraka”.

8. “Hai Tuhan kami ! dan masuk kan lah mereka disyurga-syurga kekal yang engkau telah janjikan kepada mereka, dan (kepada) siapa yang baik dari bapa-bapa mereka, dan isteri-isteri mereka, dan turunan mereka, (kerana) sesungguhnya engkaulah yang gagah, yang bijaksana”.

9. “Dan selamat kan lah mereka dari kejahatan-kejahatan, kerana orang yang engkau selamatkan (dia)  dari kejahatan-kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya (dia) dari kejahatan-keahatan pada hari itu, maka sesungguhnya (bererti) engkau telah rahmati dia, dan yang demikian ialah kejayaan yang besar”.

10. Sesungguhnya mereka yang kufur, diseru (pada hari itu); “Sesungguhnya kemurkaan Allah lebih besar daripada kemurkaan kamu akan diri-diri kamu, tetakala kamu diajak kepada iman tetapi kamu enggan”.

 

11. Mereka berkata; “hai Tuhan kami ! engaku telah matikan kami dua (kali) dan engkau telah hidupkan kami dua (kali), maka kami telah akui dosa-dosa kami. Oleh itu, adakah jalan buat keluar ?”.

12. Yang demikian itu lantaran bahawa se nya apabila diseru Allah semata-mata, kamu kufur, tetapi jika disekutukan (sesuatu) dengan dia, kamu beriman, maka hukuman itu kepunyaan Allah yang tinggi, yang besar.

13. Ia lah yang unjuk kan kepada  kamu ayat-ayat nya, dan menurunkan bagi kamu rezeki dari langit, tetapi tidak ingat (yang demikian) melainkan orang yang kembali.

14. Maka serulah Allah dengan mengikhlaskan ibadat baginya, walau pun tidak disukai orang-orang kafir.

15. (Ialah)  yang tinggi darjat, yang mempunyai Arash, ia kirim wahyu dari perintah nya kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hamba nya buat ia ancam (dengan) hari pertemuan.

16. (Iaitu) hari yang mereka keluar dalam keadaan  tidak tersembunyai atas Allah suatu apa pun dari (amal-amal) mereka, “kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini ?”, “Kepunyaan Allah yang tunggal, yang maha kuasa”.

17. “Dihari ini dibalas tiap-tiap jiwa dengan apa yang telah usahakan, tidak ada kezaliman dihari ini, sesungguhnya Allah cepat menghitung”.

18. Dan ancamlah mereka (dengan) hari (bahaya-bahaya) yang hampir, tetakala hati-hati naik ketengkorakan dengan dukacita, pada hal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat dan tidak penolong yang bisa ditaati”.

19. Ia mengetahui pandangan-pandangan yang khainat dan apa-apa yang disembunyikan oleh dada-dada.

20. Dan  Allah akan menghukum dengan benar, sedang apa-apa yang mereka seru, selain daripadanya, tidak akan bisa menghukum apa-apa, sesungguhnya Allah itu ialah yang mendengar yang melihat.

 

21. Dan tidakkah mereka berjalan dibumi, lalu melihat bagaimana akibat orang-orang yang pernah ada sebelum mereka ? adalah mereka itu lebih sangat kuat dan (lebih banyak) bekas-bekas dari mereka dibumi, tetapi Allah seksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka dan tidaklah ada bagi mereka seorang pun penghidu (bahaya) dari Allah.

22. Yang demikian itu lantaran sesungguhya  mereka didatangai oleh Rasul-Rasul mereka dengan keterangan-keteangan, tetapi mereka tolak, lalu Allah seksa mereka, (kerana) sesungguhnya ia yang kuat, yang sangat (pedih) seksaan (nya).

23. Dan sesungguhnya kami telah utuskan Musa dengan (mambawa) ayat-ayat kami dan alasan yang nyata.

24. Kepada Firaun dan Haman dan  Karun, tetapi mereka berkata; “sihir, pendusta”.

25. Maka tetakala ia datang kepada mereka dengan (membawa) kebenaran dari sisi kami, mereka berkata; “bunuh anak-anak laki-laki bagi mereka yang beriman kepadanya, dan tinggalkan hidup (anak-anak) perempuan mereka”,  tetapi tidak ada tipu daya orang-orang kafir itu melainkan dalam kesesatan.

26. Dan Firaun berkata; “biarkan lah aku bunuh Musa – dan hendaklah ia seru Tuhan nya – kerana aku takut bahawa se nya ia akan tukar agama kamu atau ia adakan kerosakan bibumi”.

27. Dan Musa berkata; “Sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhan ku dan Tuhan kamu dari (kejahatan) tiap-tiap oranng takbur yang tidak mahu beriman kepada hari perhitungan”.

28. Dan telah berkata seorang laki-laki mukmin  dari keluarga Firaun yang menyembunyikan iman nya; “adakah (patut)  kamu  hendak bunuh seorang laki-laki lantaran ia berkata; “Tuhan ku itu Allah ?” pada hal ia telah datang kepada kamu dengan keterangan-keterangan dari Tuhan kamu  ? kerana jika ia dusta,  maka buat kecelakaan nya lah dustanya, tetapi jika ia benar, akan mengenai kamu sebahagian dari apa yang ia ancamkan kepada kamu, sesungguhnya Allah tidak memimpin orang  ia itu melewati batas, pendusta”.

29. “Hai kaum ku ! bagi kamulah kerajaan hari ini, hal keadaan kamu berkuasa dibumi, tetapi siapakah yang bisa menolong kita dari seksaan  Allah jika datang ia kepada kita ?” Firaun berakta; “aku  tidak unjukkan kepada kamu melainkan apa yang aku pandang (mereka), dan aku tidak pimpin kamu melainkan kejalan benar”.

30. Dan berkata orang yang telah beriman itu; “hai kaum ku ! sesungguhnya aku takut (tertipu)atas kamu seperti hari golongan-golongan”.

 

31. “(Iaitu) seperti keadaan kaum Nuh dan Aad dan Samud dan orang-orang yang  sesudah mereka, pada hal Allah tidak menghendaki kezaliman bagi hamba-hamba (nya).

32. “Hai kaum ku ! sesungguhnya aku takut (tertimpa) atas kamu (bahaya) hari seruan”.

“(Iaitu) hari yang kamu akan berpaling membelakang, dalam keadaan tidak ada bagi kamu siapa pun penghalang (azab)  dari Allah, kerana barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidaklah ada bagi nya siapa pun petunjuk jalan”.

34. “Dan sesungguhnya dahulu telah datang kepada kamu Yusof dengan (membawa) keterangan-keerangan, tetapi tetap kamu dalam ragu-ragu ditentang apa yang ia bawa kepada kamu, hingga apabila ia mati, kamu berkata; “Allah tidak akan utus seorang Rasul-Rasul sesudahnya”, “demikian lah Allah sesatkan orang yang ia melewati batas, yang ragu-ragu”.

35. “(Iaitu) orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah dengan tiada alasan yang datang kepada mereka. (bantahan itu) besar kemurkaan(nya)  disisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman, demikianlah Allah mementerai atas tiap-tiap hati orang yang sombong, yang zalim”.

36. Dan berkata Firaun;”hai Haman ! bikin kan lah bagi ku satu menara supaya aku mendapat jalan-jalan”.

37. “(Iaitu) jalan-jalan (ke)langit supaya aku melihat Tuhan bagi Musa, kerana sesungguhnya aku percaya dia dusta”, dan demikianlah dinampak kan dia dari jalan (yang benar), dan tidak ada tipu daya Firaun melainkan dalam kerugian.

38. Dan berkata orang yang  telah beriman itu; “hai kaum ku ! turutlah akan daku, nescaya aku unjukkan kepada kamu jalan keselamatan”.

39. “Hai kaum ku ! kehidupan yang rendah ini tidak lain melainkan kesenangan (yang pedek), dan sesungguhnya akhirat itu ialah tempat ketetapan”.

40. “Barang siapa kerjakan kejahatan, maka tidak dibalas dia melainkan sebanding dengan nya, dan barang siapa  kerjakan (amal)  baik dari laki-laki atau perempuan, pada hal  ia mukmin, maka mereka akan masuk syurga dalam keadaan dikurniakan kepada mereka pada nya dengan tidak (pakai) perhitungan”.

 

41. “Dan  hai kaum ku ! mengapa aku seru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu seru akan daku  ke nereka ?”.

42. “Kamu ajak ku buat kufur kepada Allah dan (buat) menyekutukan dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan tentang (kebenaran)nya, sedang aku ajak kamu kepada (Tuhan) yang gagah, yang pengampun”.

43. “Sebenar nya apa yang kamu ajak ku kepada (menyembah)nya itu tidak mempunyai (hak) diseru didunia dan tidak diakhirat, dan sesungguhnya tempat kembali kita (adalah) kepada Allah dan sesungguhnya orang-orang yang melewati batas itu ialah ahli-ahli neraka”.

44. “Maka kamu akan ingat apa yang aku katakan kepada kamu, dan serahkan urusan ku kepada Allah, kerana sesunggunya Allah itu melihat akan  hamba-hamba(nya)”.

45. Maka Allah selamatkan dia (dari) kejahatan-kejahatan yang mereka atur, dan tertempatlah azab yang jelek pada golongan Firaun.

46. Kepada mereka diperlihatkan api pagi dan petang, dan dihari berdiri kiamat, (dikata) “masuk kan lah golongan Firaun diazab yang sekeras-keras nya”.

47. Dan (fikirkanlah) tetakala mereka akan berbantahan dineraka, iaitu orang-oranng yang lemah akan berkata kepada mereka yang sombong; “sesungguhnya adalah kami pengikut-pengikut kamu, maka bisakah kamu hindarkan dari kami sebahagian daripada azab neraka (ini) ?”.

48. Mereka yang sombong itu berkata; “kita semua (berada) didalam nya, (kerana) sesungguhnya Allah telah jatuhkan hukum antara hamba-hamba nya”.

49. Dan orang-orang yang dineraka berkata kepada penjaga-penjaga jahanam; “mintakan lah kepada Tuhan kamu (supaya) ia ringankan  dari kamu sehari dari azab”.

50. Mereka bertanya; “dan bukan kah telah datang kepada kamu Rasul-Rasul kamu dengan (membawa)  keterangan-keterangan?” mereka jawab; “ya”, mereka berkata; “kalau bagitu, berdoalah kamu, dan tidak ada doa orang-orang yang kafir itu melainkan dalam kesesatan”.

 

51. Sesungguhnya kami akan tolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dipenghidupan dunia dan dihari berdiri saksi.

52. (iaitu) hari yang tidak memberi manfaat kepada orang-orang zalim, alasan pelepas diri mereka, dan bagi mereka kutuk kan, dan (adalah) bagi mereka tempat yang jelek.

53. Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa pimpinan, dan kami telah wariskan kitab itu kepada bani Isreal.

54. Sebagai satu petunjuk dan satu peringatan bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

55. Oleh itu sabarlah, kerana perjanjian Allah (adalah) benar, dan mintalah perlindungan bagi buat amal mu, dan beribadatlah dengan memuji Tuhan mu petang dan pagi.

56. Sesungguhnya mereka yang membantah ayat-ayat Allah dengan tidak (ada) alasan yang datang kepada mereka, tidak ada didada-dada mereka melainkan kesobongan yang mereka tidak akan sampai kepadanya, maka berlindungan lah kepada Allah, (kerana) sesungguhnya ialah yang mendengar, yang melihat.

57. Sesungguhnya menjadikan langit-langit dan bumi itu lebih besar (urusan) daripada menjadikan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

58. Dan tidak sama orang yang buat dan yang melihat dan (tidak) orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan tidak orang yang berbuat kejahatan, sedikit sekali kamu mengingat !.

59. Sesungguhnya saat itu akan  datang, tidak ada sebarang syak padanya tetapi kebanyakan manusia tidak (mahu) beriman.

60. Dan berkata Tuhan kamu; “serulah akan daku, nescaya aku perkenankan untuk kamu, sesunguhnya mereka yang sombong dari beribadat kepada ku akan masuk jahanam dalam keadaan terhina”.

 

61. Allah lah yang menjadikan  malam untuk kamu, supaya kamu beristirehat padanya, dan (menjadikan) siang itu penerang. Sesungguhnya Allah  mempunyai budi atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak menerima kasih.

62. Itu lah Allah, Tuhan kamu, yang menjadikan tiap-tiap suatu, (yang)  tidak ada Tuhan (yang pantas disembah) melainkan dia. Maka kemanakah kamu dipalingkan ?

63. Demikianlah dipalingkan mereka yang memang mengengkari ayat-ayat Allah.

64. Allah lah yang telah jadikan bumi untuk kamu sebagai tempat ketetapan, dan langit sebagai bangunan dan ia telah jadikan kamu, dan ia telah baguskan rupa-rupa kamu, dan ia telah kurniakan kepada kamu sebahagian dari (barang-barang) yang baik-baik. Itulah Allah, Tuhan kamu. Maka maha suci Allah, Tuhan  bagi sekelian makhluk !.

65. Ialah yang hidup, tidak ada (sebarang)  Tuhan melainkan Dia, maka serulah dia dalam keadaan mengikhlaskan ibadat bagi nya. Sekelian pujian kepunyaan Allah, Tuhan bagi sekelian makhluk.

66. Katalah; “sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu seru selain dari Allah, tetakala telah datang kepada ku keterangan-keterangan dari Tuhan ku, dan aku diperintah supaya menyerah diri kepada Tuhan bagi sekelian Makhluk”.

67. “Ialah yang telah  jadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitik mani, kemudian dari sekepal darah, kemudain ia keluarkan kamu sebagai anak kecil, kemudian (ia biarkan) suapaya kamu sampai dewasa kamu, kemudian supaya kamu jadi tua, dan sebagahagian dari kamu diambil (jiwanya) sebelum itu, dan (ia biarkan sebahagian dari kamu) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu mengerti”.

68. “Ialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila ia tentukan suatu urusan, tidak lain melainkan ia berkata kepadanya; ‘jadilah’, lantas jadilah ia”.

 69. Tidak engkau fikirkan orang-orang yang membantah tentang kekuasaan-kekuasaan Allah ?  kemanakah mereka dipalingan ?.

70. (Ialah) mereka yang mendustakan kitab itu, dan (mendustakan) apa-apa yang kami utus Rasul-Rasul kami dengan (membawanya), tetapi mereka akan mengetahui.

 

71. Tetakala belengu-belengu (terpasung) dileher-leher mereka dan rantai-rantai, sedang mereka diheret.

72. Ke air yang sangat panas, kemudian dineraka akan dibakar mereka.

73. Kemudian akan dikatakan kepada mereka; “dimanakah ada benda-benda yang kamu sekutukan”.

74. “Selain dari Allah ?”, mereka berkata; “mereka itu telah hilang dari kami, bahkan tidak pernah, seelum ini, kami menyeru suatau (yang layak disembah). Demikian lah Allah menyesatkan orang-orang kafir (dari tuhan-tuhan)mereka.

75. “Yang demikian (adalah) lantaran kamu bergembira dibumi dengan (cara) yang tidak benar, dan dengan sebab kamu menyombong”.

76. “Masuklah pintu-pintu jahanam dalam keadaan kekal padanya. Maka alangkah jelek tempat diam orang-orang yang sombong”.

77. Dari itu sabarlah, (kerana) sesungguhnya perjanjian Allah (adalah) benar, oleh yang demikian, mahu pun kami unjukkan  kepada mu sebahagian dari apa yang kami ancam mereka, atau pun kami ambil (jiwa) mu, maka kepada kamilah mereka dikembalikan.

78. Dan sesungguhnya kami telah utuskan beberapa Rasul sebelum mu, sebahagian dari mereka kami telah ceritakan kepada mu, dan sebahagian dari mereka tidak kami ceritrakan kepada mu, dan tidak bisa seorang Rasul menunjukkan suatu mukzizat melainkan dengan izin Allah, maka apabila datang perintah Allah, akan diri  keputusan dengan benar, dan rugilah  disitu orang-orang yang hendak membatalkan.

79. Allah lah yang menjadikan bagi kamu binatang-binatang ternak buat kamu kenderaai sebahagian daripadanya, dan sebahagian daripada nya kamu makan.

80. Dan buat kamu, pada (ternak-ternak) itu, ada beberapa menafaat, dan buat kamu mencapai hajat (yang ada) didada-dada kamu atasnya, dan diatasnya dan diatas kepala-kepala kamu dikandarkan.

   

81. Dan ia unjukkan kepada kamu tanda-tanda (kekuasaan)nya, maka kekuasaan-kekuasaan Allah yang manakah kamu (hendak) engkari ?

82. Maka tidaklah mereka berjalan dibumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu dari mereka ?  mereka itu lebih banyak dari mereka dan lebih sangat kuat dan (lebih banyak) bekas-bekas dibumi, tetapi  apa yang mereka itu usahakan tidak berguna buat mereka itu.

83. Iaitu tetakala datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka yang (membawa) keterangan-keterangan, mereka bersombong dengan ilmu (keduniaan) yang ada pada mereka, tetapi mereka dikepung oleh apa-apa yang mereka olok-olok kan.

84. Maka tetakala mereka lihat azab kami, mereka berkata; “kami beriman kepada Allah sendirinya, dan kami kufur kepada apa-apa yang kami sekutukan (dia) dengan  nya”.

85. Tetapi tidaklah iman mereka memberi menafaat bagi mereka tetekala mereka melihat azab kami, undang-undang  Allah yang telah berlaku pada hamba-hamba nya, dan rugilah disana orang-orang yang kafir.

 

Comments