Khatam Surah 46‎ > ‎

Al-Ahqaf

{46}
AL-AHQAF
(bukit-bukit pasir) 1~35.
Dengan nama   Allah, pemurah, penyayang.

1. Haa Miim.

2. Penurunan kitab (ini adalah)  dari Allah, yang maha kuasa, yang bijaksana.

3. Tidak kami jadikan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang diantara dua itu melainkan dengan ada gunanya dan sampai satu masa yang ditentukan, sedang orang-orang yang tidak percaya, berpaling dari apa yang diancamkan kepada mereka.

4. Katakan lah; “apakah kamu perhatikan apa-apa yang kamu  sembah selain Allah ? unjuk kan lah kepada ku apa yang mereka telah jadikan dari bumi ! atau adakah mereka mempunyai (hak)  sekutu (dengan Allah) pada (menjadikan) langit-lanngit ? unjukkan lah kepada ku satu kitab sebelum (Quran) ini, atau (unjuk kanlah) satu keterangan dari pengetahuan, jika adalah kamu orang-orang yang benar”.

5. Dan bukan kah tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah, apa-apa yang tidak bisa memperkenankan (permohonan  nya) sampai hari kiamat, bahkan merek tidak mendengar (pun) permohonan-permohonan mereka ?

6. Dan apabila dikumpulkan manusia, jadilah mereka itu musuh-musuh mereka, dan adalah mereka itu tidak akui  ibadat mereka.

7. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata-nyata, berkatalah orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran (ayat-ayat itu) tetakala datang kepada mereka; “ini (adalah) satu seher yang terang”.

8. Atau apakah mereka akan berkata; “ia telah adakan ?” katakanlah; “jika aku adakan ya, nescaya tidak lah bisa kamu mendapatkan bagi ku sedikit pun dari (keampunan) Allah. Ia lebih mengetahui apa-apa yang kamu katakan tentang nya. Cukuplah  ia sebagai saksi antara aku dan antara kamu, dan ialah pengampun, penyayang”.

9. Katakan lah; “bukanlah aku ini orang yang aneh dari Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadap ku dan terhadap kamu. Aku tidak turut melainkan apa yang diwahyukan kepada ku, dan tidaklah aku ini melainkan seorang pengancam yang nyata”.

10. Katakanlah; “sudahkah kamu fikirkan (akibatnya) jika ada (Quran ini) dari sisi Allah, sedang kamu tidak percaya kepadanya, pada hal seorang mengaku dari bani Israel pernah mengakui atas (kebenaran kitab) yang seperti (Quran) ini, lalu ia beriman, tetapi kamu enggan ? sesungguhnya Allah tidak memimpin kaum yang zalim”.

 

11. Dan berkata orang-orang kafir kepada kaum yang beriman; “jika adalah ia itu baik, tentu mereka tidak dahului kami kepadanya”, pada hal lantaran mereka tidak mahu terpimpin dengan nya.  Maka mereka akan berkata; “ini satu dusta yang sudah lama”.

12. Dan sebelumnya, ada kitab Musa sebagai satu pimpinan dan rahmat, sedang ini satu kitab yang membenarkan (nya), dengan bahasa arab untuk mengancam orang-orang yang zalim, dan(untuk) kegembiraan bagi mereka yang berbuat kebaikkan.

13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata; “Tuhan kami (ialah) Allah”, kemudian mereka berlaku lurus, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berdukacita.

14. Mereka itu (ialah) ahli syurga, dalam keadaan mereka kekal padanya, sebagai balasan  bagi apa-apa  yang pernah mereka kerjakan.

15. Dan kami telah perintah manusia berbuat kebaikan kepada dua ibuapa nya, ibunya telah kandung dia dengan susah payah. Dan telah dzahirkan dia dengan susah payah, sedang mengandungnya dan pisahnya (dari menyusu, adalah) tiga puluh bulan, sehingga apa ia sampai kepada masa baliq nya dan sampai empat puluh tahun. Ia berkata; Hai Tuhan ku ! berilah taufik  kepada ku supayaaku bersyukur kepada nikmat mu yang engkau telah anugerahkan atas ku dan atas dua ibupapa ku, dan supaya aku berbuat (amal) baik yang engkau redhai, dan berilah keberesan bagi ku tentang anak cucuku, sesungguhnya aku bertaubat kepada mu, dan sesungguhnya aku dari (golongan) orang-orang yang menyerah diri (kepada Mu).

16. Mereka itu ialah orang-orang yang kami terima dari mereka amal baik yang mereka telah kerjakan, dan kami ampunkan kejahatan-kejahatan mereka, (hal keadaan mereka) dalam (golongan) ahli syurga, sebagai janji benar yang pernah dijanjikan kepada mereka.

17. Dan orang yang berkata kepada dua ibu bapanya; “cis buat kamu berdua ! apakah kamu mengancam aku bahawa aku akan dibangkitkan (sesudah mati), pada hal telah mati orang-orang (dahulu) sebelum ku ?” dan ibu bapa nya minta tolong kepada Allah (berkata); “celakalah bagi mu ! percayalah, sesungguhnya perjanjian Allah itu benar”, tetapi ia berkata; “ini tidak lain melainkan dongengan orang-oranng dahulu”.

18. Mereka itu ialah orang-orang yang telah wajib jatuh putusan azab atas mereka (bersama) umat-umat yang telah lewat sebelum mereka, dari jin dan manusia, (iaitu) bahawa sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang rugi.

19. Dan tiap-tiap (golongan) mempunyai beberapa darjat lantaran amal-amal (golongan) mempunyai beberapa darjat lantaran amal-amal mereka dan lantaran (Allah) akan sempurnakan bagi mereka (ganjaran) amal-amal mereka, dan mereka tidak akan dianyanyai.

20. Dan (ingatlah mereka) dari yang akan dibawa orang-orang kafir ke api neraka (dan berkata); “kami telah habiskan bahagian-bahagian  kamu yang baik dalam penghidupan kamu didunia, dan kamu telah bersukaan-sukaan dengan nya, maka pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab keji  lantaran kamu pernah belaku sombong didunia dengan tidak benar dan lantaran kamu pernah melewati batas”.

 

21. Dan ingatlah (Hud) saudara (kaum) Aad, tetakala ia ancam kaumnya dibukit-bukit pasir, pada hal sesungguhnya telah lalu beberapa pengancam sebelum nya dan sesudah nya; “bahawa se nya jangan lah kamu sembah melainkan Allah, sesungguhunya aku takut (diturunkan) atas kamu azab hari yang besar:.

22. Mereka berkata; “apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari Tuhan-tuhan kami ? maka bawalah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami. Jika adalah engkau dari orang-orang yang benar.

23.  Ia berkata; “sesungguhnya pengetahuan (tentang datangnya ancaman) itu, semata-mata disisi Allah, dan aku (hanya) menyampaikan kepada kamu apa-apa yang diwahyukan kepada ku, tetapi aku dapati kamu satu kaum yang bodoh”.

24. Maka tetakala mereka melihat (ancaman) itu sebagai awan menghadap kelembah-lembah mereka, maka berkata; “ini awan yang akan menurunkan hujan atas kita”. Bukan !  bahkan ialah (ancaman) yang kamu minta disegerakan (iaitu) angin yang didalamnya ada azab yang pedih.

25. Yang membinasakan tiap-tiap suatu dengan  perintah Tuhan nya, sehingga jadilah mereka itu tidak kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah kami balas kaum yang berbuat kedustaan.

26. Dan sesungguhnya kami telah teguhkan mereka dalam (kedudukan) yang kami tidak tangguhkan kamu padanya, dan kami telah berikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan-pengelihatan dan hati-hati, tetapi tidak berguna sedikit pun bagi mereka pendengaran mereka dan tidak penglihatan mereka dan tidak hati-hati mereka. Kerana adalah mereka mengengkari keterangan-keterangan Allah, mengepung mereka apa yang mereka pernah perolok-olok kan.

27. Dan sesungguhnya kami telah binasakan negeri-negeri yang sekelilig kamu, dan kami telah ulang-ulang kan keterangan supaya mereka bertaubat.

28. Maka mengapakah tidak menolong mereka tuhan-tuhan yang mereka ada-ada kan selain Allah (yang mereka anggap biasa) mendekatkan (mereka kepada Allah ?), bahkan, berhala-berhala itu berjauh diri dari mereka kerana yang demikian itu dusta mereka dan suatu yang mereka ada-adakan.

29. Dan (ingatlah) tetakala kami hadapkan kepada mu satu golongn dari jin yang mendegarkan Quran maka ketika mereka menghadiri nya, maka berkata; “diamlah”, dan tetakala selsai. Pergilah mereka kepada kaum mereka sambil mengancam.

30. Mereka berkata; “hai kaum kami ! sesungguhnya kami telah dengar sebuah kitab yang diturunkan sesudah Musa, yang menguatkan (kitab-kitab) yang ada didepan nya, yang memimpin (manusia) kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus”.

 

31. “Hai kaum kami !  terimalah penyeru Allah, dan berimanlah kepadanya, nescaya ia akan ampunkan dari dosa-dosa kamu, dan ia lepaskan kamu dari azab yang pedih”.

32. Dan barang siapa tidak terima penyeru dari Allah, maka tidak bisa ia luput (dari pegangan Allah) dibumi, dan tidak ada pengawal-pengawal baginya selain nya, mereka (adalah) dalam kesesatan yang nyata.

33. Dan tidaklah mereka perhatikan, bahawa Allah yang telah jadikan langit-langit dan bumi, dan (yang) tidak lelah dengan sebab menjadikan nya itu, berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati ? bahkan, sesungguhnya ia berkuasa atas tiap-tiap suatu.

34. Dan (ingatlah) hari yang akan dibawa orang-orang yang tidak percaya, kepada neraka (sambil dikatakan); “bukan kah ini benar ?” mereka menjawab; “ya, demi tuhan kami !” ia berkata; “lantaran itu, rasakanlah azab dengan sebeb kami tidak percaya”.

35. Maka hendaklah engkau sabar sebagaimana kesabaran ahli-ahli keteguhan hati dari Rasul-Rasul, dan janganlah engkau minta dilekaskan (azab) untuk mereka. Pada hari yang mereka akan melihat apa yang diancamkan kepada mereka, (akan ternyata) seolah-olah mereka tidak tinggal (didunia) melainkan satu saat dari siang, (inilah) satu pemberitahuan, maka bukankah tidak dibinasakan melainkan orang-orang yang melewati batas?

 

Comments