აფორიზმები ვეფხისტყაოსნიდან

 • ავსა კაცსა ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა, გულსა.

 • ავსა კარგად ვერვინ შესცვლის, თავსა ახლად ვერვინ იშობს.

 • არ-დავიწყება მოყვრისა აროდეს გვიზამს ზიანსა.

 • არ იცი, ვარდი უეკლოდ არავის მოუკრებიან!

 • არ შეუდრკების ვაჟკაცი კარგი მახვილთა კვეთასა.

 • ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.

 • ბინდის გვარია სოფელი, ესე თუნდ ამად ბინდდების, 
  კოკასა შიგან რაცა სდგას, იგივე წარმოდინდების!

 • ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია!

 • გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი.

 • განგებასა ვერვინ შეცვლის, არ-საქმნელი არ იქმნების.

 • გასტეხს ქვასაცა მაგარსა გვრდემლი ტყვიისა ლბილისა.

 • გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის.

 • დიდი ლხინია ჭირთა თქმა, თუ კაცსა მოუხდებოდეს.

 • დგომა მგზავრისა ცთომაა.

 • ვა, სოფელო, რაშიგან ხარ, რას გვაბრუნებ, რა ზნე გჭირსა.
  ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა!
  სად წაიყვან სადაურსა, სად აღუფხვრი სადით ძირსა?!
  მაგრა ღმერთი არ გასწირავს კაცსა, შენგან განაწირსა.

 • ვა, ოქრო მისთა მოყვასთა აროდეს მისცემს ლხენასა,
  დღედ სიკვდილამდის სიხარბე შეაქნევს კბილთა ღრჭენასა,
  შესდის და გასდის, აკლია, ემდურვის ეტლთა რბენასა,
  კვლა აქა სულსა დაუბამს, დაუშლის აღმაფრენასა.

 • ვარდთა და ნეხვთა ვინათგან მზე სწორად მოეფინების,
  დიდთა და წვრილთა წყალობა შენმცა ნუ მოგეწყინების!
  უხვი ახსნილსა დააბამს, იგი თვით ების, ვინ ების.
  უხვად გასცემდი, ზღვათაცა შესდის და გაედინების.

 • ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი;
  მისგან ყოველი გასწორდეს, სუსტი და ძალგულოვანი;
  ბოლოდ შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმე და მხცოვანი.
  სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი!

 • ვგმობ კაცსა აუგიანსა, ცრუსა და ღალატიანსა!

 • ვინ მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავისა მტერია.

 • ზოგჯერ თქმა სჯობს არა-თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების.

 • თუ თავი შენი შენ გახლავს, ღარიბად არ იხსენები.

 • თქმულა: „სიწყნარე გმობილი სჯობს სიჩქარესა ქებულსა!“

 • თუ ლხინი გვინდა ღმრთისაგან, ჭირიცა შევიწყნაროთა.

 • თუ ყვავი ვარდსა იშოვნის, თავი ბულბული ჰგონია.

 • იგი მიენდოს სოფელსა, ვინცა თავისა მტერია!

 • კარგი რამ მჭირდეს, გიკვიდრეს, კარგი რა საკვირველია!

 • კაცი ცრუ და მოღალატე ხამს ლახვრითა დასაჭრელად.

 • კაცსა ღმერთი არ გასწირავს სოფლისაგან განაწირსა!

 • კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს მოყვარესა მოყვარულსა.

 • ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია.

 • მკურნალმანცა ვერა ჰკურნოს თავისისა სისხლის მხვრეტსა.

 • მოყვარე მტერი ყოვლისა მტრისაგან უფრო მტერია, 
  არ მიენდობის გულითა, თუ კაცი მეცნიერია.

 • მიეც გლახაკთა საჭურჭლე, ათავისუფლე მონები!

 • მსგავსი ყველაი მსგავსსა შობს, ესე ბრძენთაგან თქმულია.

 • მას მკურნალმან რაგვარ ჰკურნოს, თუ არ უთხრას, რაცა სჭირდეს!

 • მარგალიტი არვის მიხვდეს უსასყიდლოდ, უვაჭრელად.

 • მტერი მტერსა ვერას ავნებს, რომე კაცი თავსა ივნებს.

 • მაგრა თქმულა: „კარგის მქნელი კაცი ბოლოდ არ წახდების“.

 • მართლად იტყვის მოციქული: „შიში შეიქმს სიყვარულსა“.

 • ნახეთ, თუ ოქრო რასა იქმს, კვერთხი ეშმაკთა ძირისა!

 • ოდეს კაცსა დაეჭიროს, მაშინ უნდა ძმა და თვისი.

 • ოდეს ტურფა გაიეფდეს, აღარა ღირს არცა ჩირად.

 • რასაცა გასცემ შენია, რაც არა, დაკარგულია!

 • რაც არა გწადდეს, იგი ქმენ, ნუ სდევ წადილთა ნებასა.

 • რაცა ღმერთსა არა სწადდეს, არა საქმე არ იქმნების.

 • რაცა საქმე უსამართლო, ღმერთმან ვისმცა შეარჩინა?

 • რაღაა იგი სინათლე, რასაცა ახლავს ბნელია?

 • რა ვარდმან მისი ყვავილი გაახმოს, დაამჭნაროსა, 
  იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსა.

 • სიკვდილამდის ვის მოუკლავს თავი კაცსა გონიერსა,
  რა მისჭირდეს, მაშინ უნდა გონებანი გონიერსა!

 • სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა, მერე სულსა.

 • სცთების და სცთების, სიკვდილსა ვინ არ მოელის წამისად.

 • სჯობს უყოლობა კაცისა მომდურავისა ყოლასა.

 • სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა.

 • სხვა სხვისა ომსა ბრძენია.

 • უმსგავსო საქმე ყოველი მოკლეა, მით ოხერია.

 • უცებნი მოსრნის მცოდნელთა ცოდნამან, ხელოვნებამან.

 • ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად.

 • ყოვლი ცრუ და მოღალატე ღმერთსა ჰგმობს და აგრე ცრუობს.

 • ცრუ და მუხთალი სოფელი მიწყივ ავისა მქმნელია.

 • ჭირსა შიგან გამაგრება ასრე უნდა, ვით ქვიტკირსა.
  თავისისა ცნობისაგან ჩავარდების კაცი ჭირსა.

 • ხამს მოყვრისათვის სიკვდილი, ესე მე დამიც წესადა.

 • ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ დამრიდად,
  გულის მისცეს გულისათვის, სიყვარული გზად და ხიდად.

 • ხამს სტუმარი სასურველი, მასპინძელი მხიარული.

 • Comments