იდიომა

ტერმინი იდიომი მომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან idiôma, რაც „თავისებურებას“ ნიშნავს. იდიომი არ შეიძლება იყოს ცალკე აღებული სიტყვა, ის შეიცავს ორ კომპონენტს მაინც. იდიომი არის ამა თუ იმ ენის თავისებური, დაუშლელი გამოთქმა, რომლის მნიშვნელობა არ უდრის შემადგენელი სიტყვების მნიშვნელობათა ჯამს.


იდიომთა ჩამონათვალი დალაგებული ანბანის მიხედვით  იხილეთ მარცხენა მენიუში.Subpages (33): View All