Tarieven

Tarieven schooljaar 2020-2021

Initiatie

€ 80

Jongeren en kinderen onder 18 jaar

€ 80

Jongeren die recht hebben op vermindering

€ 55

Volwassenen (25 jaar of ouder op 31 december)

€ 325

Volwassenen (25 jaar of ouder op 31 december) die recht hebben op vermindering

€ 140

Jongvolwassenen van 18- tot 24-jarigen

€ 140  (dit is een verminderd tarief waar men altijd recht op heeft)

Voor een volledig academiejaar krijgt elke leerling persoonlijke begeleiding door professionele docenten, heeft de student beschikking over alle nodige infrastructuur en andere faciliteiten van de academie.

Volgende mensen hebben recht op verminderd tarief

Jongeren van 18 t.e.m. 24 jaar

Altijd recht op het verminderd tarief van 140 euro, hiervoor dient geen attest binnengebracht te worden.

Jongeren van 6 tot en met 17 jaar

Indien een ander lid van hetzelfde gezin[1] al het inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere Nederlandstalige academie betaald heeft, of indien ze zelf al het inschrijvingsgeld betaald hebben voor een andere studierichting (woord, muziek of dans).

Uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan

Attest nodig van

·         VDAB of RVA (inwoners Vlaams gewest)

·         RVA/ONEM of actiris (inwoners Brussels Hoofdstedelijk gewest)

·         FOREM of ONEM (inwoners Waals gewest)

geldig in september + evt. samenstelling van het gezin.

Personen die genieten van een leefloon of personen ten laste daarvan

Attest van het OCMW/CPAS of een attest inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag.

Personen met een beperking of personen ten laste daarvan

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de federale overheidsdienst sociale zekerheid (FOD SZ) ontvangen.

Voor kinderen en jongeren: een attest van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid of een attest van een kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) indien het duidelijk aangeeft dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.

Voor volwassenen: een attest van de FOD SZ “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap”. Er zijn drie types tegemoetkomingen:

·         een inkomensvervangende tegemoetkoming, verworven op basis van een vermindering van het criterium “verdienvermogen”

·         een integratietegemoetkoming, verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium “zelfredzaamheid”

·         een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium “zelfredzaamheid”

Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%

Attest van de mutualiteit dat een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of een attest van de FOD sociale zekerheid met de vermelding “vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen” (gelijkwaardig aan een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%).

Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch-Pedagogische Instelling

Attest van de instelling.

Statuten erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan 

Deze vermindering wordt enkel toegestaan op basis van geldige attesten. Deze attesten dienen bij de betaling van het inschrijvingsgeld te worden voorgelegd, zo niet moet het volledige inschrijvingsgeld betaald worden en kunnen de attesten tot uiterlijk 30 september binnen gebracht worden om een terugbetaling van het verschil te verkrijgen.Betaling kan enkel via Bancontact (indien u langskomt op het secretariaat)
Inschrijvingen gebeuren online via mijnacademie.be of op het secretariaat.

Het secretariaat van Stokkel is open voor inschrijvingen tijdens de openingstijden op volgende momenten:

  • Vanaf 8 juni

  • van 1 tot en met 4 juli

  • van 24 tot en met 31 augustus

  • de hele maand september[1] Onder ”gezin” wordt verstaan: mensen die samenwonen op hetzelfde adres (op basis van informatie uit het rijksregister of een andere officiële bron) en die gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier bijdragen. De leden van een gezin hoeven volgens deze definitie geen bloedverwanten te zijn. Omgekeerd behoren bloedverwanten niet automatisch tot een zelfde gezin, bijvoorbeeld als ze niet op het zelfde adres wonen. De verificatie zal in sommige gevallen een document “samenstelling van het gezin” opvragen, afgeleverd door de gemeentelijke administratie.