แหล่งความรู้/บทความ/เอกสารต่าง ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
 
หนังสือพระไตรปิฎกภาคภาษาไทย ฉบับหลวง 45 เล่ม ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 2525 
 
โปรแกรมพระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (91เล่ม) - ธรรมานุกรม พฤศจิกายน 2515 - พจนานุกรม พฤษภาคม 2530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments