หน้าแรก


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือคร้งที่ 67

   

รายชื่อกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรี(มัธยมศึกษา)งานกิจกรรมการแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ      

ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร  วันที 14 - 15  ธันวาคม 2560 


คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรี(มัธยมศึกษา)

          รายการแข่งขัน เดี่ยวระนาดเอก ม.1-3

1)

ดร.วีระ  พันเสือ

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประธานกรรมการ

2)

ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสณีพงษ์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ

3)

ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวระนาดเอก ม.4-6

1)

ดร.วีระ  พันเสือ

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประธานกรรมการ

2)

ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสณีพงษ์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ

3)

ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-3

1)

นายสมรักษ์  ชูศิริ

ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม

ประธานกรรมการ

2)

นายบุญชู  กันเกตุ

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

นายวันชัย  นาคสังข์

ครู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-6

1)

นายสมรักษ์  ชูศิริ

ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม

ประธานกรรมการ

2)

นายบุญชู  กันเกตุ

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

นายวันชัย  นาคสังข์

ครู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-3

1)

นายวิชา  ศรีผ่อง

ครู โรงเรียนจิตลดา

ประธานกรรมการ

2)

นายอุทาน  บุญเมือง

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

กรรมการ

3)

นายจักรกริช  กลัดลัด

ครู โรงเรียนบ้านไร่ดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-6

1)

นายวิชา  ศรีผ่อง

ครู โรงเรียนจิตลดา

ประธานกรรมการ

2)

นายอุทาน  บุญเมือง

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

กรรมการ

3)

นายจักรกริช  กลัดลัด

ครู โรงเรียนบ้านไร่ดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน  เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-3

1)

นายประยุทธ  กองวุฒิ

ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ประธานกรรมการ

2)

นายเกริกขจร  รื่นณรงค์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ

3)

นายมงคล  รอพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านลำมะโกรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-6

1)

นายประยุทธ  กองวุฒิ

ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ประธานกรรมการ

2)

นายเกริกขจร  รื่นณรงค์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ

3)

นายมงคล  รอพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านลำมะโกรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวซอด้วง ม.1-3

1)

นายเมธี พันธุ์วราทร

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประธานกรรมการ

2)

นายบัณฑิต  สีบัว

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ

ครู โรงเรียนคูซางวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวซอด้วง ม.4-6

1)

นายเมธี พันธุ์วราทร

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประธานกรรมการ

2)

นายบัณฑิต  สีบัว

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ

ครู โรงเรียนคูซางวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวซออู้ ม.1-3

1)

นายจีรพล  เพชรสม

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประธานกรรมการ

2)

นางสาวสุวิชา  พระยาชัย

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

นายอุทิศ  บุญเกิด

ครู โรงเรียนบ้านเกศกาสร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวซออู้ ม.4-6

1)

นายจีรพล  เพชรสม

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประธานกรรมการ

2)

นางสาวสุวิชา  พระยาชัย

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

นายอุทิศ  บุญเกิด

ครู โรงเรียนบ้านเกศกาสร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน  เดี่ยวจะเข้ ม.1-3

1)

นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสม

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประธานกรรมการ

2)

นางมัณฑนา  จันทร์สม

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

อาจารย์อรัญวดี  แสงทอง

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวจะเข้ ม.4-6

1)

นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสม

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประธานกรรมการ

2)

นางมัณฑนา  จันทร์สม

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

อาจารย์อรัญวดี  แสงทอง

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-3

1)

นายจุมพล  ปัญจะ 

ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

ประธานกรรมการ

2)

ผศ.แก้วกร  เมืองแก้ว

อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

3)

นางเกษร  เอมโอด

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-6

1)

นายจุมพล  ปัญจะ 

ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

ประธานกรรมการ

2)

ผศ.แก้วกร  เมืองแก้ว

อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

3)

นางเกษร  เอมโอด

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ย ม.1-3

1)

นายวิศรุต สุวรรณศรี

ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)

ประธานกรรมการ

2)

นายณัฐพงศ์  ปันดอนตอง

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ

3)

นายพรชัย  สิทธิโชค

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ/เลขานุการ

 

รายการแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ย ม.4-6

1)

นายวิศรุต สุวรรณศรี

ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)

ประธานกรรมการ

2)

นายณัฐพงศ์  ปันดอนตอง

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ

3)

นายพรชัย  สิทธิโชค

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน  ขับร้องเพลงไทย ม.1-3

1)

นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ

ครู โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการ

2)

นางฟ้ามุ่ย  สีบัว 

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

นางศศิธร  นักปี่

ข้าราชการบำนาญ

กรรมการ/เลขานุการ

 

รายการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย ม.4-6

1)

นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ

ครู โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการ

2)

นางฟ้ามุ่ย  สีบัว 

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

นางศศิธร  นักปี่

ข้าราชการบำนาญ

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน เครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-6

1)

นายอาธร  ธนวัฒน์

ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

ประธานกรรมการ

2)

ดร.อำนาจ  บุญอนนท์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ

3)

นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์

ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

กรรมการ

4)

นายดำรงค์  มีขันหมาก

ครู โรงเรียนวัดคูยาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ

5)

ดร.ณัฐณิช  นักปี่

อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ/เลขานุการ

 รายการแข่งขัน วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-6

1)

นายสุรศักดิ์  จำนงสาร

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประธานกรรมการ

2)

รศ.ประทีป  นักปี่ 

อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

3)

ผศ.เอกพสิษฐ์  พชรกุศลพงศ์

อาจารย์ หาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กรรมการ

4)

นายบัญชา  ศรชัย

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ

5)

ดร.อำนาจ  บุญอนนท์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ/เลขานุการ

 

รายการแข่งขัน วงปี่พาทย์แข็งเครื่องคู่ ม.1-6

1)

นายสุรศักดิ์  จำนงสาร

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประธานกรรมการ

2)

ผศ.เอกพสิษฐ์  พชรกุศลพงศ์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กรรมการ

3)

นายบัญชา  ศรชัย

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กรรมการ

4)

รศ.ประทีป  นักปี่ 

อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

5)

ว่าที่ร้อยตรีโสภณ  ลาวัลย์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ/เลขานุการ

 

 

รายการแข่งขัน วงอังกะลุง ม.1-6

1)

นายอาธร  ธนวัฒน์

ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

ประธานกรรมการ

2)

ดร.ณัฐณิช  นักปี่

อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

3)

นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์

ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

กรรมการ

4)

นายดำรงค์ มีขันหมาก

ครู โรงเรียนวัดคูยาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ

5)

ว่าที่ร้อยตรีโสภณ  ลาวัลย์

อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ/เลขานุการ

 การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3

1)

นายรชต  รังสิมาภา

ครู โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ประธานกรรมการ

2)

นายณัฐพงศ์  บุญครอบ

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

กรรมการ

3)

ร้อยตรีคณินวัฒน์ สาพิทักษ์

ข้าราชการ

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรรมการ

4)

สิบเอกเชิดศักดิ์ ฤทธิกรกูล

ข้าราชการ

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรรมการ

5)

นายภูมินทร์  นามคง

ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ/เลขานุการ

 

 

การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-6

1)

นายรชต  รังสิมาภา

ครู โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ประธานกรรมการ

2)

นายณัฐพงศ์  บุญครอบ

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

กรรมการ

3)

ร้อยตรีคณินวัฒน์ สาพิทักษ์

ข้าราชการ

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรรมการ

4)

สิบเอกเชิดศักดิ์ ฤทธิกรกูล

ข้าราชการ

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรรมการ

5)

นายภูมินทร์  นามคง

ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ/เลขานุการ

 

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. ระดับชั้น  ม.๑-6

1)

นายสราวุฒิ  มนัสสา

ครู โรงเรียนระหานวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ประธานกรรมการ

2)

นายอโนทัย  ส้มอ่ำ

อาจารย์

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

พันโทชัด สังขะอ้น

ข้าราชการ

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรรมการ

4)

สิบเอกวีรยุทธ แสงบุญ

ข้าราชการ

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรรมการ

5)

นายบรรเจิด  วรรณะ

ครู โรงเรียนบ้านแม่พูล อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

กรรมการ/เลขานุการ

 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก. ระดับชั้น ม.๑-6

1)

นายไพโรจน์  ยิ่งคิด

ครู โรงเรียนวัชรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ประธานกรรมการ

2)

นายอโนทัย  ส้มอ่ำ

อาจารย์

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการ

3)

พันโทชัด สังขะอ้น

ข้าราชการ

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรรมการ

4)

สิบเอกวีรยุทธ แสงบุญ

ข้าราชการ

กรมดุริยางค์ทหารบก

กรรมการ

5)

นายบรรเจิด  วรรณะ

ครู โรงเรียนบ้านแม่พูล อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

กรรมการ/เลขานุการ

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3

1)

นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ

ครู โรงเรียนสักงามวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ประธานกรรมการ

2)

นายสุทธิ  มีขันหมาก

ครู โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

กรรมการ

3)

นายชรินทร์  พลลา

ครู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

กรรมการ

4)

นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์

ครู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

กรรมการ

5)

นายนิพนธ์  กกขุนทด

ครู โรงเรียนขาณุวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

กรรมการ/เลขานุการ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3

1)

นายศุภรัตน์  สุราย

ครู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ประธานกรรมการ

2)

ว่าที่พันตรีอนันท์ ดุลยสุริเยนทร์

ครู โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

กรรมการ

3)

นายสุทัศน์  พงษ์มา

ครู โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

กรรมการ

4)

นายนำพล  ธินวล

ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

กรรมการ

5)

นายอนันต์  ขันแข็ง

ครู โรงเรียนขาณุวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

กรรมการ/เลขานุการ