Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 STICHTING MUSEUMHAVEN ZEELAND

                                                       31 december 2014                                                 31 december 2015 

ACTIVA

Materiële vaste activa                                   400.097                                                                    400.035

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden en onderhanden werk                     2.100                                                                         2.100

Vorderingen                                                      4.835                                                                       22.313

Liquide middelen                                            12.169                                                                       41.217

                                                                     _______    +                                                                _______ +

                                                                      419.201                                                                      465.665

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN                           336.320                                                                       340.447

VOORZIENINGEN                                          77.142                                                                      114.842

KORTLOPENDE SCHULDEN                          5.739                                                                        10.376

                                                                     _______   +                                                                   _______ +

                                                                     419.201                                                                        465.665

                                                                     =======                                                                      ======= 

Bovenstaande balans is een bijlage bij het accountantsrapport 2015, opgesteld en ondertekend door het bestuur van Stichting Museumhaven Zeeland, waarbij de materiële vaste activa wordt gewaardeerd op basis van de verzekerde waarde van de schepen cq aanschafwaarde inclusief materialen voor de restauratieprojecten.

Voorzitter   Jaap Verwest

Secretaris   Sander Lettinga

Penningmeester   Arie Kok