Hướng dẫn Nhiệm vụ 3

- Tìm gặp NPC Thầy Tu Devin tại Lorencia tọa độ 144/ 127 để tiếp nhận nhiệm vụ.