หน้าแรก


สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัชมหิดล) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  เป็นร้านขายยา โดยมีหน้าที่ในการให้บริการด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค และการใช้ยาอย่างเหมาะสม แก่ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์   โดยรับผิดชอบในการสอนและฝึกงานด้านร้านขายยาเบื้องต้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่
2 การฝึกงานภาคบังคับให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการฝึกงานเฉพาะทางด้านเภสัชกรรมชุมชนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 6

โดยเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2644-4609
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน นับเป็นร้านยาของคณะเภสัชศาสตร์ แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2522 ที่ชั้น 1 ของอาคารเทพรัตน์ โดยใช้พื้นที่หันหน้าออกสู่ถนน โดยท่าน ศ. ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม ในการให้บริการ และคุ้มครองสวัสดิภาพการใช้ยาของผู้ป่วย ท่านจึงได้ริเริ่มก่อตั้ง
“สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ
  1. เพื่อเป็นร้านขายยาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการจำหน่ายยา และให้บริการความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาได้อย่างเหมาะสมแก่ประชาชนทั่วไป
  2. เพื่อให้ประสบการณ์ ในการฝึกงานของนักศึกษา ทั้งของคณะฯ และสถาบันอื่น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้ให้บริการ มีวิธีการดำเนินงานอยู่ในรูปการให้บริการโดย ไม่ได้มีจุดประสงค์ในด้านการค้าเป็นหลัก


บริการหลัก
  1. การให้บริการด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเภสัชกรประจำร้านและอาจารย์เภสัชกร
  2. การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค และการใช้ยาอย่างเหมาะสม โดยเภสัชกรประจำร้านและอาจารย์เภสัชกร
  3. การจ่ายยา จัดทำและบันทึกประวัติความเจ็บป่วย โรคประจำตัว และการใช้ยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตวิทยาลัย
  4. การสอนและฝึกงานร้านยาเบื้องต้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  การฝึกงานภาคบังคับให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  และการฝึกงานเฉพาะทางด้านเภสัชกรรมชุมชนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
  5. การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลสุขภาพและการใช้ยาผ่านเอกสารต่างๆ และบอร์ดประชาสัมพันธ์