Home

คำอธิบายรายวิชา
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
รหัสวิชา 2204-2106
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
          1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
          2.  มีทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ
          3.  ผลิตชิ้นงานและนำเสนอผลงาน
          4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
          2.  การออกแบบงานนำเสนอตามลักษณะงาน
          3.  ผลิตชิ้นงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล