วิสัยทัศน์

ห่วงใยประชา
สร้างศรัทธากับสังคม
มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชน
คงศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์
รักษ์ความยุติธรรม
ขจัดอาชญากรรมให้สิ้นไป