หน่วยงานในสังกัด

  • งานอำนวยการ
  • งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  • งานด้านจราจร
  • งานด้านสืบสวน
  • งานด้านสอบสวน


สถานภาพกำลังพล