พันธกิจ

                    
                       จากวิสัยทัศน์ จึงได้กำหนดพันธกิจ
                       เพื่อนำหน่วยงานไปสู่การบรรลุผล
                          ในอนาคตไว้ 6 พันธกิจ ดังนี้
        • การปราบปรามยาเสพติด
        • การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
        • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        • การจัดระเบียบสังคม
        • การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว