คำถามที่พบบ่อบ

การไปติดต่อสถานีตำรวจต้องทำอย่างไร

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเมื่อท่านไปติดต่อสถานีตำรวจ ท่านควรเตรียมเอกสารต่างๆที่สำคัญและจำเป็นไปด้วยคือ
1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบแทนฯ หรือ
2.บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
3.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
4.หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ


กรณีร้องทุกข์ (แจ้งความ) ต้องทำอย่างไร

โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำหลักฐานต่างๆดังต่อไปนี้ติดตัวไปด้วย
1.ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
2.ใบสำคัญการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ ( ตามคำสั่งศาล )
3.ในกรณีผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการด้วยตนเองได้ ให้ท่านนำหลักฐานซึ่งแสดงว่าท่านเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน หรือสามี หรือภรรยา (ซึ่งได้จดทะเบียน,สูติบัตร,ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4.ใบสำคัญแสดงการอนุญาตของสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณี ให้มาร้องทุกข์แทนหรือเป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์
5.ในกรณีที่เป็นตัวแทนของนิติบุคคลให้นำ :
-หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐานพร้อมติดอากรแสตมป์ 5 บาท
-หนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์