รู้จักเรา

 ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย            
             เดิมสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย เรียกว่า สถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีผู้บังคับกองเป็น ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทำหน้าที่คล้ายผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในปัจจุบัน   กระทั้งปี พ.ศ. 2494 จึงได้แยกผู้บังคับกองและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ออกจากกันโดยเด็ดขาด              จากการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าได้ก่อตั้งมาก่อน พ.ศ.2434 แต่จะเป็นปีใดแน่นอนยังไม่มี หลักฐานยืนยันเป็นที่แน่ชัด แต่พอจะอนุมานได้ว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายได้ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 100 ปีเศษมาแล้ว     สภาพอาคารหลังเก่าเป็นเรือนไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเก่าแก่ชำรุดทรุดโทรม ขาดความสง่างาม ไม่สมกับเป็นอาคารสถานีตำรวจที่อยู่ชายแดน เพราะมีชาวต่างประเทศผ่านไปมาและติดต่อราชการอยู่เสมอ ต่อมาปี พ.ศ.2514 กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณทำการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย เป็นลักษณะอาคารคอนกรีต 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง และได้ใช้อาคารดังกล่าวบริการประชาชน จนกระทั่งวันที่  7  กันยายน  2544  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้ทำสัญญาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานีตำรวจเดิม  ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหลังเก่า และก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ด้านหลัง  มีทางเดินต่อเชื่อมกัน เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2545  และได้เริ่มใช้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม  2545  เป็นต้นมา

สำหรับรายนามผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน สภ.เมืองหนองคาย เท่าที่ตรวจสอบค้นคว้ามาได้ปรากฏ  ดังนี้.

1.พ.ต.ต.หลวงศักดิ์พลสิทธิ์                     ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2458 - พ.ศ.2461   ผบ.กองฯ 
2.ร.ต.อ.หลวงสท้านพลแสน                    ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2461 - พ.ศ.2464   ผบ.กองฯ 
3.ร.ต.ท.เพิ่ม                  รัชตะปิติ                        ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2464 - พ.ศ.2465   ผบ.กองฯ 
4.ร.ต.ท.แฉ่ง                  สุวรรณเมฆ         ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2465 - พ.ศ.2466   ผบ.กองฯ 
5.ร.ต.อ.หลวงบวรโกศล                           ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2466 - พ.ศ.2474   ผบ.กองฯ 
6.ร.ต.อ.หลวงแผ้วพาลชน                       ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2474 - พ.ศ.2476   ผบ.กองฯ 
7.ร.ต.อ.ชุบ                    อาจารยางกูร      ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2476 - พ.ศ.2480   ผบ.กองฯ 
8.พ.ต.ต.หลวงนิตยาการบริรักษ์                ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2480 - พ.ศ.2482   ผบ.กองฯ 
9.พ.ต.ต.หลวงชาญเชิงรณ                      ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2482 - พ.ศ.2484   ผบ.กองฯ 
10.พ.ต.ต.พูน                ตินตะละสาละ    ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2484 - พ.ศ.2485   ผบ.กองฯ 
11.พ.ต.ต.สม                 อาขวาคม          ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2485 - พ.ศ.2486   ผบ.กองฯ 
12.พ.ต.ต.สังข์               ณ บางช้าง         ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2486 - พ.ศ.2489   ผบ.กองฯ 
13.พ.ต.ต.ชนะ               วงศ์ชะอุ่ม           ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2489 - พ.ศ.2491   ผบ.กองฯ 
14.พ.ต.ต.เนื่อง              รายนาค             ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2491 - พ.ศ.2492   ผบ.กองฯ 
15.พ.ต.ต.ทิม                 เพ็ญโรจน์          ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2492 - พ.ศ.2493   ผบ.กองฯ 
16.ร.ต.อ.ฐิติ                  หิรัญยัติฐิติ         ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2493 - พ.ศ.2494   ผบ.กองฯ 
17.ร.ต.อ.ประสิทธิ์          ศิริมูล                ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2494 - พ.ศ.2496   ผบ.กองฯ 
18.ร.ต.อ.กมล                ภมรกุล              ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2496 - พ.ศ.2497   ผบ.กอง 
19.ร.ต.อ.จรูญ                ภูมิจิตร              ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2497 - พ.ศ.2499   ผบ.กองฯ 
20.ร.ต.อ.บรรเจิด            สุเภากิจ             ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2499 - พ.ศ2500    ผบ.กองฯ 
21.ร.ต.อ.รัตน์                ศรีภิรมย์             ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2500 - พ.ศ.2503   ผบ.กองฯ 
22.ร.ต.อ.ทนงค์              จุลรังสี              ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2503 - พ.ศ.2505   ผบ.กองฯ 
23.ร.ต.อ.สมบูลย์            สมประเสริฐ        ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2505 - พ.ศ.2507   ผบ.กองฯ 
24.ร.ต.อ.อรุณ                ประสังข์สิทธิ์      ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2507 - พ.ศ.2509   ผบ.กองฯ 
25.ร.ต.อ.บุญชู               วังกานนท์          ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2509 - พ.ศ.2511   ผบ.กองฯ 
26.ร.ต.อ.วิทยา              สมรไกรสรกิจ     ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2511 - พ.ศ.2517   ผบ.กองฯ 
27.พ.ต.ต.นภา               ปานิกบุตร          ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2517 - พ.ศ.2518   ผบ.กองฯ 
28.พ.ต.ต.นภา               ปานิกบุตร          ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2518 - พ.ศ.2519   สวญ.ฯ
29.พ.ต.ต.บำรุง              สุขพานิช           ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2519 - พ.ศ.2522   สวญ.ฯ
30.พ.ต.ต.ชำนาญ          แผ่กลิ่น             ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2522 - พ.ศ.2523   สวญ.ฯ
31.พ.ต.ต.ทวีศักดิ์          ธุวานนท์            ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2523 - พ.ศ.2527   สวญ.ฯ
32.พ.ต.ท.บุญชอบ         คงน้อย              ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2527 - พ.ศ.2528   สวญ.ฯ
33.พ.ต.ท.จอมพล          คุปตะเวทิน        ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2528 - พ.ศ.2530   สวญ.ฯ 
34.พ.ต.ท.วีระยุทธ          สิทธิมาลิก         ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2530 - พ.ศ.2532   สวญ.ฯ
35.พ.ต.ท.นรินทร์           เทพบุตร            ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2532 - พ.ศ.2534   สวญ.ฯ
36.พ.ต.ท.ยุทธนา          ปาละนิติเสนา    ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2534 - พ.ศ.2535   สวญ.ฯ
37.พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ           พงษ์สิมา           ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2535 - พ.ศ.2537   สวญ.ฯ 
38.พ.ต.อ.สังคม             โชติกลาง          ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2537 - พ.ศ.2540   ผกก.ฯ 
39.พ.ต.อ.วรวุฒิ             นาสมพันธุ์         ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2540 - พ.ศ.2541   ผกก.ฯ 
40.พ.ต.อ.สรศักดิ์           เย็นเปรม            ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2541 - พ.ศ.2543   ผกก.ฯ 
41.พ.ต.อ.ศักดา             วงศ์ศิริยานนท์    ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2543 - พ.ศ.2545   ผกก.ฯ 
42.พ.ต.อ.ศุภชัย             ชิดเครือ             ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2545 - พ.ศ.2546   ผกก.ฯ 
43.พ.ต.อ.วุฒิ                 ป้อมปักษา         ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550   ผกก.ฯ 
44.พ.ต.อ.จักฎ์กฤษณ์      จันทรรัตน์          ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551   ผกก.ฯ 
45.พ.ต.อ.ธีระพงษ์          วงษ์รัฐพิทักษ์     ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554   ผกก.ฯ 
46.พ.ต.อ.ไพศาล           ลือสมบูรณ์         ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2554  - พ.ศ.2555 ผกก.ฯ

47.พ.ต.อ.อภิศักดิ์          กรองทิพย์         ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559   ผกก.ฯ 
48.พ.ต.อ.วุฒิชัย            จันโทภาส         ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561   ผกก.ฯ

49.พ.ต.อ.เกษม            มุทาพร             ดำรงตำแหน่ง      พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน      ผกก.ฯ