ลักษณะที่ตั้ง

   สถานีตำรวจภูธรคง  ตั้งอยู่ที่ ๓๑๖  หมู่ที่ ๘  ตำบลเมืองคง    อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง มีเนื้อที่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุรวมเป็นศูนย์ราชการที่ราชพัสดุที่ ๑๕๒๔ ประมาณ ๓๑ ไร่๓  งาน  ๔๐ ตารางวา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาโดยทางรถยนต์   ๗๙   กิโลเมตร   และทางรถไฟ    ๖๙   กิโลเมตร


เนื้อที่รับผิดชอบ

  สถานีตำรวจภูธรคง  มีเนื้อที่รับผิดชอบ 527.559    ตารางกิโลเมตร   

เขตติดต่อ

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อำเภอบัวใหญ่  และอำเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัด นครราชสีมา

ทิศใต้  ติดต่อกับ  อำเภอโนนสูง  และอำเภอขามสะแกแสง  จังหวัด นครราชสีมา

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อำเภอ พิมาย    และอำเภอโนนแดง   จังหวัด นครราชสีมา

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอพระทองคำ   จังหวัด นครราชสีมา และอำเภอเนินสง่า จังหวัด ชัยภูมิ


ลักษณะภูมิอากาศ

       มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน อากาศแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล  คือ ฤดูร้อน,ฤดูฝน,ฤดูหนาว หน้าร้อนจะมีอากาศร้อนมากและมีความแห้งแล้ง   ทำให้ขาดแคลนน้ำในบางปี  หน้าหนาวอากาศจะหนาวพอสมควร  และมีปัญหาไฟไหม้ตามทุ่งนาบ่อยครั้ง  ฤดูฝนบางปีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย  ทำให้ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ แต่บางปีมีปริมาณน้ำฝนมาก ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำการเพาะปลูกข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง