สถานีตำรวจภูธรคง มีพื้นที่ความรับผิดชอบ  ตำบล ดังนี้ 

  ๑.  ตำบลเมืองคง  มีจำนวน         ๑๘  หมู่บ้าน

  ๒.  ตำบลดอนใหญ่  มีจำนวน             หมู่บ้าน

  ๓.  ตำบลหนองมะนาว  มีจำนวน          ๑๖  หมู่บ้าน

  ๔.  ตำบลโนนเต็ง  มีจำนวน          ๑๒  หมู่บ้าน

  ๕.  ตำบลคูขาด    มีจำนวน          ๒๑  หมู่บ้าน

  ๖.  ตำบลขามสมบูรณ์  มีจำนวน          ๑๓  หมู่บ้าน

  ๗.  ตำบลเทพาลัย  มีจำนวน          ๑๗  หมู่บ้าน

  ๘.  ตำบลตาจั่น  มีจำนวน          ๑๘  หมู่บ้าน

          ( รวม ๘ ตำบล ๑๒๒ หมู่บ้าน )

         เทศบาล  ๒   แห่ง

  ๑.  เทศบาลตำบลเมืองคง

  ๒.  เทศบาลตำบลเทพาลัย


สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ อื่น ๆ

ที่ว่าการอำเภอคง        ๑  แห่ง  

สำนักงานที่ดินอำเภอ        ๑  แห่ง                        

๓.  โรงพยาบาล             ๑  แห่ง  

๔.  สถานีตำรวจ          ๑ แห่ง                               

๕.  สำนักงานเกษตรอำเภอ  ๑  แห่ง  

๖.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ    ๑  แห่ง                

๗.  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข    ๑  แห่ง  

๘.  ที่ทำการไฟฟ้า          ๑  แห่ง  

๙.  สถานีจ่ายไฟฟ้า    ๑  แห่ง  

๑๐. วิทยาลัย(เอกชน)    ๑  แห่ง  

๑๑. โรงเรียนมัธยมศึกษา        ๒  แห่ง  

๑๒. โรงเรียนประถมศึกษา        ๔๔ แห่ง  

๑๓. สำนักงานโครงการชลประทาน   ๑  แห่ง

๑๔. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   ๑  แห่ง

๑๕. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  ๙  แห่ง  

๑๖.วัดและสำนักสงฆ์  ๖๓ แห่ง 

๑๗. สหกรณ์การเกษตร    ๑  แห่ง

๑๘.ธนาคาร    ๓  แห่ง 

     - ธนาคารออมสิน ,

     - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

     - ธนาคารทหารไทย

๑๙.ร้านค้าทองคำ  ๑ แห่ง

๒๐. บ้าน/ที่พักอาศัยบุคคลสำคัญ ในพื้นที่รับผิดชอบ  ไม่มี