โครงสร้างบริหารงานจราจร

พันตำรวจตรีธงทอง  พัฒนาดิสัย

สวป.


ร้อยตำรวจเอกจักรพันธุ์  จันทะล่าม

รอง สวป.


ร้อยตำรวจตรีเศวต  บุญประสม

รอง สว.(ป.)ดาบตำรวจไพทูล  ประจิตร


ดาบตำรวจสัญชัย สง่ากลาง


ดาบตำรวจวรพล  ศรีอภัย


จ่าสิบตำรวจตรีเชาวลิต โชตินอก