Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

posted Jun 8, 2011, 6:42 AM by mua ban co phan   [ updated Jun 9, 2011, 4:16 AM ]

1.    MẪU 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

(của Công ty ...................)
Hôm nay, ngày ……/……/200...,  tại…………, hai Bên có tên dưới đây

° Bên bán cổ phần (Cổ đông ............................................):   

Mã số thuế:     
Địa chỉ hộ khẩu:    
Địa chỉ liên lạc:    
Số điện thoại:........................................................Di động:    
CMND/HC (nếu là cá nhân) số:.......................... do CA..................cấp ngày    
ĐKKD (nếu là pháp nhân) số:.............................do........................ cấp ngày    
Người đại diện (pháp nhân):............................... chức vụ:        
Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:.................... ngày......./......./...............   của......   

° Bên mua cổ phần:   

Công ty
Quốc tịch:    
Địa chỉ hộ khẩu:    
Địa chỉ liên lạc:    
Số điện thoại:...........................................................Di động:    
CMND/HC (nếu là cá nhân) số:............................. do CA...................cấp ngày    
ĐKKD (nếu là pháp nhân) số:............................... do……..................... cấp ngày    
Người đại diện (pháp nhân):.................................. chức vụ    :    
Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:.................... ngày......./......./...............   của......        
Đã tự nguyện thỏa thuận việc mua bán cổ phần của Công ty  ............................. với nội dung như sau:
1. Thỏa thuận mua bán....................cổ phần, với tổng mệnh giá    đồng, gồm: 
....... tờ Cổ phiếu, mệnh giá............số serie    
....... tờ Cổ phiếu, mệnh giá............số serie    
........tờ Cổ phiếu, mệnh giá............số serie    
2.     Giá chuyển nhượng: ........................đồng/cổ phần (Bằng chữ:...........................................)
3. Bên bán cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm về quyền sở hữu và quyền bán cổ phần; số cổ phần trên hiện không cầm cố hay bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào với bên thứ ba và được phép chuyển nhượng; nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu bên bán cổ phần là cá nhân) và các loại thuế khác đối với giao dịch chuyển nhượng chứng khoán này theo quy định của pháp luật. 
4. Bên mua cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần; đủ điều kiện mua cổ phần có giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và của Công ty ..............; chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của Công ty............................
5. Bên mua và bên bán cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin đã khai trong Hợp đồng này.
6. Giá chuyển nhượng, việc thanh toán (giao nhận tiền) do hai bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm 
(không liên quan đến Công ty .............................................). 
7. Kể từ ngày việc mua bán cổ phần đã được ghi vào Sổ đăng ký Cổ đông của ....................., Bên mua trở thành cổ đông của Công ty.....................  và được nhận toàn bộ cổ tức, quyền mua thêm cổ phần mới phát hành và được hưởng mọi quyền lợi khác phát sinh từ số cổ phần nói trên. Riêng trường hợp Công ty ................... đã kết thúc lập Danh sách Cổ đông được nhận cổ tức, thì cổ tức sẽ được Công ty .................trả cho bên bán và việc Bên bán trả lại cổ tức cho bên mua do hai bên tự thỏa thuận .
8. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hai bên đã hiểu thống nhất, nhất trí với toàn bộ nội dung của Hợp đồng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

                      BÊN BÁN                                                                                                                BÊN MUA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)   


Phần dành cho Ngân hàng:
1. Thuế thu nhập khấu trừ tại VIB = Số cổ phần chuyển nhượng x Giá chuyển nhượng x 0,1% = ...................................................đồng.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ                                                                                  XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                                        V/v cổ phần đã được chuyển nhượng

                                                                                                               Cao Bằng , ngày…..……tháng….……năm 201....   

2. Mẫu 2    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CỔ PHẦN

Hợp đồng Mua Bán Cổ phần này (sau đâu gọi tắt là ‘Hợp đồng’) được lập và ký ngày    tháng   năm 200… giữa:

BÊN BÁN. ………………………………………………....................................................... …………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………….. Fax: ……………………………………………………

CMND số : ……………………………………. Do: ………………………… cấp ngày: ………………… ……..

Tài khoản giao dịch chứng khoán số .................................................... tại Công ty cổ phần Chứng khoán …………

Đại diện: …………………………………………………… Chức vụ: ……………………(tổ chức)

BÊN MUA.  ………………………………………………….……………………………… ………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………….. Fax: ……………………………………………………

CMND số : ……………………………………. Do: ………………………… cấp ngày: ………………… ……….

Tài khoản giao dịch chứng khoán số .................................................... tại Công ty cổ phần Chứng khoán …………..

Đại diện: …………………………………………………… Chức vụ: ……………………(tổ chức)

Bên Mua và Bên Bán được gọi chung là Các Bên. Các Bên cùng thống nhất các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng mua bán

Bên mua đồng ý mua và Bên bán đồng ý bán cổ phần với các thông tin cụ thể như sau:

  1. Đặc điểm của cổ phần:

   1. Tên cổ phần: ...........................................................................................

   2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông được quyền tự do chuyển nhượng.

   3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần (bằng chữ: mười nghìn đồng một cổ phần).

  2. Số lượng: .......................cổ phần (bằng chữ: ........................................................................................... cổ phần).

Điều 2. Phí chuyển nhượng

Phí chuyển nhượng số cổ phần nêu tại Điều 1, hợp đồng này là: ...................................  VND do Bên ........... chi trả.

Điều 3. Giá trị mua bán và phương thức thanh toán

  1. Giá trị mua bán Bên mua phải thanh toán cho Bên bán để nhận chuyển nhượng số cổ phần quy định tại Điều 1 hợp đồng này là: .......................... đồng (..........................................................................................................đồng)

3.2 Phương thức thanh toán: Các bên tự thực hiện việc thanh toán .  

Điều 4: Các điều khoản khác

4.1 Hợp đồng sẽ chỉ được điều chỉnh và tuân thủ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

4.2 Các Bên cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của Hợp đồng mua bán này.

4.3 Các Bên cùng cam kết chịu trách nhiệm về mức giá chuyển nhượng thoả thuận giữa 2 bên được nêu tại Điều 3, khoản 3.1 trong Hợp đồng mua bán này là thực tế.

4.4 Các Bên sẽ cố gắng cùng nhau giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp Các Bên không thể cùng nhau giải quyết tranh chấp trên tinh thần thiện chí, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

4.5 Hợp đồng này được lập thành ba (03) bản gốc bằng và tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản, nộp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt một (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(ký và ghi rõ họ tên)

Comments