TRANG CHỦ‎ > ‎

Mẫu hợp đồng mua bán cổ phần

Hướng dẫn giao dịch

posted Jun 8, 2011, 6:54 AM by mua ban co phan

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

1. Quy định về chuyển nhượng:
• Bên chuyển nhượng (bên bán) trực tiếp giao dịch tại quầy của BVSC để thực hiện việc chuyển nhượng. Nếu bên bán vắng mặt, người được bên bán ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của phường/xã, với nội dung ủy quyền cho ai thay mặt bên bán, đến làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại BVSC). Nếu là tổ chức phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) hợp lệ cho cá nhân đến giao dịch.
• Hồ sơ chuyển nhượng gồm: 
    - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) của bên bán và bên mua (nếu có);
    - Giấy chứng minh nhân dân (CMND)/ hộ chiếu hợp lệ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là cổ đông pháp nhân); 
    - Bản sao chứng minh nhân dân của: bên mua_ 01 bản, bên bán_ 01 bản; hoặc bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là pháp nhân)_ 01 bản;
    - Hợp đồng mua bán cổ phần hợp lệ (03 bản) (file mẫu đính kèm);
    - Giấy đề nghị chuyển nhượng hợp lệ (01 bản) (file mẫu đính kèm); 
    - Giấy nộp tiền phí chuyển nhượng (0,2% tổng mệnh giá chuyển nhượng, tối thiểu là 50.000 đồng) và thuế thu nhập cá nhân tạm tính (0,1% tổng giá trị chuyển nhượng thỏa thuận giữa 2 bên, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của tổ chức phát hành);
    - Biên bản tiếp nhận hồ sơ (01bản): có chữ ký của cán bộ BVSC tiếp nhận hồ sơ. 
Trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo, kể từ khi  nhận hồ sơ chuyển nhượng, nếu BVSC không có liên hệ lại với các bên chuyển nhượng thì hồ sơ chuyển nhượng được coi là hợp lệ. Ngày chuyển nhượng chính thức là ngày BVSC tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ.

2. Các bước thực hiện: 
Tại quầy giao dịch của BVSC:
    - Nếu cổ đông là cá nhân: xuất trình CMND/hộ chiếu. Nếu cổ đông là pháp nhân: xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng), giấy ủy quyền người đại diện theo pháp luật của tổ chức; kèm CMND/hộ chiếu và giấy giới thiệu người được cử đến giao dịch.  
    - Xuất trình bản gốc sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu có);
Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ trả lại khách hàng CMND_ bản gốc, giấy hẹn thời gian trả sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới.  
Thời gian hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và trả sổ cổ đông từ 03 đến 07 ngày làm việc,  kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 
•  Thủ tục nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:
    - Giấy tiếp nhận hồ sơ có chữ ký cán bộ BVSC; 
    - Nếu cổ đông là cá nhân: xuất trình CMND/hộ chiếu (chỉ trả cho chính chủ); nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của phường/xã).
    - Nếu cổ đông là tổ chức:  người được cử đến giao dịch xuất trình CMND/hộ chiếu và giấy giới thiệu.

Mẫu báo cáo về chào bán cổ phấn riêng lẻ

posted Jun 8, 2011, 6:52 AM by mua ban co phan

1.    MẫU BÁO CÁO Về CHÀO BÁN Cổ PHầN RIÊNG Lẻ 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)

BÁO CÁO VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ 

 

Kính gửi: ………… (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
………….. (tên tổ chức chào bán) báo cáo về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:
I. Giới thiệu về tổ chức chào bán
1. Giới thiệu chung (tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ thực có, ngành nghề hoạt động kinh doanh)
2. Kết quả hoạt động kinh doanh 
3. Tình hình hoạt động tài chính 
4. Kế hoạch hoạt động kinh doanh (tối thiểu 03 năm tiếp theo)
II. Thông tin về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
1. Loại cổ phần 
2. Mệnh giá cổ phần 
3. Số lượng cổ phần đang lưu hành
4. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ 
5. Giá chào bán dự kiến 
6. Phương pháp tính giá
7. Phương thức phân phối 
8. Thời hạn phân phối 
9. Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi người mua cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua không đạt mức tối thiểu)
10. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 
11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài 
12. Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chứng nhận chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ 
III. Danh sách các đối tác chiến lược dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

 

      ……, ngày … tháng … năm ….
(tổ chức phát hành)
Người đại diện theo pháp luật 
của doanh nghiệp 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

posted Jun 8, 2011, 6:42 AM by mua ban co phan   [ updated Jun 9, 2011, 4:16 AM ]

1.    MẪU 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

(của Công ty ...................)
Hôm nay, ngày ……/……/200...,  tại…………, hai Bên có tên dưới đây

° Bên bán cổ phần (Cổ đông ............................................):   

Mã số thuế:     
Địa chỉ hộ khẩu:    
Địa chỉ liên lạc:    
Số điện thoại:........................................................Di động:    
CMND/HC (nếu là cá nhân) số:.......................... do CA..................cấp ngày    
ĐKKD (nếu là pháp nhân) số:.............................do........................ cấp ngày    
Người đại diện (pháp nhân):............................... chức vụ:        
Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:.................... ngày......./......./...............   của......   

° Bên mua cổ phần:   

Công ty
Quốc tịch:    
Địa chỉ hộ khẩu:    
Địa chỉ liên lạc:    
Số điện thoại:...........................................................Di động:    
CMND/HC (nếu là cá nhân) số:............................. do CA...................cấp ngày    
ĐKKD (nếu là pháp nhân) số:............................... do……..................... cấp ngày    
Người đại diện (pháp nhân):.................................. chức vụ    :    
Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:.................... ngày......./......./...............   của......        
Đã tự nguyện thỏa thuận việc mua bán cổ phần của Công ty  ............................. với nội dung như sau:
1. Thỏa thuận mua bán....................cổ phần, với tổng mệnh giá    đồng, gồm: 
....... tờ Cổ phiếu, mệnh giá............số serie    
....... tờ Cổ phiếu, mệnh giá............số serie    
........tờ Cổ phiếu, mệnh giá............số serie    
2.     Giá chuyển nhượng: ........................đồng/cổ phần (Bằng chữ:...........................................)
3. Bên bán cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm về quyền sở hữu và quyền bán cổ phần; số cổ phần trên hiện không cầm cố hay bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào với bên thứ ba và được phép chuyển nhượng; nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu bên bán cổ phần là cá nhân) và các loại thuế khác đối với giao dịch chuyển nhượng chứng khoán này theo quy định của pháp luật. 
4. Bên mua cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần; đủ điều kiện mua cổ phần có giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và của Công ty ..............; chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của Công ty............................
5. Bên mua và bên bán cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin đã khai trong Hợp đồng này.
6. Giá chuyển nhượng, việc thanh toán (giao nhận tiền) do hai bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm 
(không liên quan đến Công ty .............................................). 
7. Kể từ ngày việc mua bán cổ phần đã được ghi vào Sổ đăng ký Cổ đông của ....................., Bên mua trở thành cổ đông của Công ty.....................  và được nhận toàn bộ cổ tức, quyền mua thêm cổ phần mới phát hành và được hưởng mọi quyền lợi khác phát sinh từ số cổ phần nói trên. Riêng trường hợp Công ty ................... đã kết thúc lập Danh sách Cổ đông được nhận cổ tức, thì cổ tức sẽ được Công ty .................trả cho bên bán và việc Bên bán trả lại cổ tức cho bên mua do hai bên tự thỏa thuận .
8. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hai bên đã hiểu thống nhất, nhất trí với toàn bộ nội dung của Hợp đồng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

                      BÊN BÁN                                                                                                                BÊN MUA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)   


Phần dành cho Ngân hàng:
1. Thuế thu nhập khấu trừ tại VIB = Số cổ phần chuyển nhượng x Giá chuyển nhượng x 0,1% = ...................................................đồng.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ                                                                                  XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                                        V/v cổ phần đã được chuyển nhượng

                                                                                                               Cao Bằng , ngày…..……tháng….……năm 201....   

2. Mẫu 2    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CỔ PHẦN

Hợp đồng Mua Bán Cổ phần này (sau đâu gọi tắt là ‘Hợp đồng’) được lập và ký ngày    tháng   năm 200… giữa:

BÊN BÁN. ………………………………………………....................................................... …………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………….. Fax: ……………………………………………………

CMND số : ……………………………………. Do: ………………………… cấp ngày: ………………… ……..

Tài khoản giao dịch chứng khoán số .................................................... tại Công ty cổ phần Chứng khoán …………

Đại diện: …………………………………………………… Chức vụ: ……………………(tổ chức)

BÊN MUA.  ………………………………………………….……………………………… ………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………….. Fax: ……………………………………………………

CMND số : ……………………………………. Do: ………………………… cấp ngày: ………………… ……….

Tài khoản giao dịch chứng khoán số .................................................... tại Công ty cổ phần Chứng khoán …………..

Đại diện: …………………………………………………… Chức vụ: ……………………(tổ chức)

Bên Mua và Bên Bán được gọi chung là Các Bên. Các Bên cùng thống nhất các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng mua bán

Bên mua đồng ý mua và Bên bán đồng ý bán cổ phần với các thông tin cụ thể như sau:

  1. Đặc điểm của cổ phần:

   1. Tên cổ phần: ...........................................................................................

   2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông được quyền tự do chuyển nhượng.

   3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần (bằng chữ: mười nghìn đồng một cổ phần).

  2. Số lượng: .......................cổ phần (bằng chữ: ........................................................................................... cổ phần).

Điều 2. Phí chuyển nhượng

Phí chuyển nhượng số cổ phần nêu tại Điều 1, hợp đồng này là: ...................................  VND do Bên ........... chi trả.

Điều 3. Giá trị mua bán và phương thức thanh toán

  1. Giá trị mua bán Bên mua phải thanh toán cho Bên bán để nhận chuyển nhượng số cổ phần quy định tại Điều 1 hợp đồng này là: .......................... đồng (..........................................................................................................đồng)

3.2 Phương thức thanh toán: Các bên tự thực hiện việc thanh toán .  

Điều 4: Các điều khoản khác

4.1 Hợp đồng sẽ chỉ được điều chỉnh và tuân thủ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

4.2 Các Bên cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của Hợp đồng mua bán này.

4.3 Các Bên cùng cam kết chịu trách nhiệm về mức giá chuyển nhượng thoả thuận giữa 2 bên được nêu tại Điều 3, khoản 3.1 trong Hợp đồng mua bán này là thực tế.

4.4 Các Bên sẽ cố gắng cùng nhau giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp Các Bên không thể cùng nhau giải quyết tranh chấp trên tinh thần thiện chí, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

4.5 Hợp đồng này được lập thành ba (03) bản gốc bằng và tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản, nộp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt một (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng mua bán OTC

posted Jun 8, 2011, 6:36 AM by mua ban co phan   [ updated Jun 8, 2011, 6:41 AM ]

Hiện nay, thị trường OTC vẫn chưa bị kiểm soát nên mẫu hợp đồng mua bán OTC là cần thiết cho các bạn.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------- *** --------- 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN 
CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT


- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCNVN; 
- Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả thoả thuận giữa hai bên.

 

 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm……… tại Cao Bằng, chúng tôi gồm có: 

1. Bên Bán:………………………………..………- (Sau đây gọi tắt là Bên A) 
CMTND số: ………….do Công an: cấp ngày …………. 
Địa chỉ: …………………………………………………………… 
⠀?………….. 
Điện thoại: ……………………………………………………….…… ………… 

2. Bên mua: ……………………………..……… - (Sau đây gọi tắt là Bên B) 
CMTND số: do Công an: cấp ngày 
Địa chỉ: ………………………………………………………. 
Điện thoại: ……………………………………………. 

Hai bên cùng thoả thuận ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (sau đây gọi tắt là Hợp đồng), cụ thể như sau: 

Điều 1: Nội dung của giao dịch: 
Bên A thực hiện nghiệp vụ chuyển nhượng cổ phiếu cho bên B theo nội dung sau: 
1.1. Tên tổ chức phát hành: …………………………………… 
1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông/ưu đãi 
1.3. Mệnh giá: ……… đồng/cổ phần 
1.4. Số lượng: ………..cổ phần 
1.5. Giá chuyển nhượng: ……………. đồng/ cổ phiếu 
1.6. Tổng giá trị giao dịch: ……………… đồng (………………. đồng). 
1.7. Điều kiện thanh toán: 
- Bên B thanh toán cho bên A………….. đồng (…………… đồng) là giá trị giao dịch theo thoả thuận của hai bên, ngay sau khi hai bên ký hợp đồng này (Có Biên bản giao nhận tiền); 
- Bên B sẽ thanh toán số tiền còn lại là …………. (……….. đồng) cho bên A ngay sau khi bên B trở thành cổ đông chính thức của Công ty. 
1.8. Phương thức thanh toán: Trả trực tiếp bằng tiền mặt 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 
2.1. Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho bên B. 
2.2. Bên A cam kết chịu trách nhiệm về việc: 
- Số cổ phần chuyển nhượng được sở hữu hợp pháp và được phép chuyển nhượng tự do; 
- Số cổ phần được ghi trong Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng như cổ phiếu phổ thông, hiện không cầm cố và chưa chuyển nhượng cho bất kỳ ai; 
2.3. Hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng cho ……………. hoặc người thứ ba do ………….chỉ định ngay sau khi ………………………. thực hiện việc chuyển nhượng. 
2.4. Khi hoàn tất việc chuyển nhượng Bên A sẽ giao toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng có chữ ký xác nhận của ……………………. về việc xác nhận ……… hoặc người thứ ba do …………… chỉ định là người sở hữu hợp pháp số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này. 
2.5. Bên A cam kết số cổ phiếu nêu tại Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng cho bên B, theo đúng số lượng và giá bán tại Điều 1 của hợp đồng này. Trong trường hợp bên A vì lý do bất kỳ mà không thực hiện hợp đồng, sẽ phải đền bù cho bên B bằng …..% giá trị của hợp đồng này. 
2.6. Có trách nhiệm thanh toán phí thủ tục chuyển nhượng (nếu có). 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 
3.1. 
Cam kết thanh toán cho bên A tổng giá trị chuyển nhượng đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này. 
3.2. Đảm bảo việc mua bán cổ phần diễn ra đúng như các điều khoản quy định trong Điều 1. 
3.3. Được hưởng mọi quyền lợi phát sinh của số cổ phần được ghi tại Điều 1 của hợp đồng này kể từ ngày ………. 

Điều 4: Thời hạn hiệu lực Hợp đồng: 
4.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi các bên đã hoàn tất quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh theo nội dung và tinh thần của Hợp đồng. 

Điều 5: Giải quyết tranh chấp: 
Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ cùng nhau hoà quyết trên tinh thần thương lượng hợp tác để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết có lợi cho cả 2 bên. Nếu không thể hoà giải được thì các tranh chấp sẽ đưa vụ việc ra Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội giải quyết. 

Điều 6: Điều khoản thi hành: 
6.1. Hợp đồng đã được các bên đọc, hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản ghi trong Hợp đồng này. 
6.2. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký các thoả thuận bổ sung. 
6.3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản. 

                          BÊN A                                                                      BÊN B

1-4 of 4