PORTADA "MTW"

ENS EMOCIONEM? 
Una proposta didàctica interdisciplinar i competencial que desenvolupa totes les intel·ligències.
 Recomanada per a la tutoria de Cicle Superior de Primària i Primer Cicle de Secundària
 Dissenyada per Núria Alart (nalart@xtec.cat) 2010
Una MTW: “És una metodologia didàctica, amb una proposta de diverses tasques per a les múltiples intel·ligències i nivells, que desenvolupa les competències bàsiques del currículum. Utilitza principalment recursos d’Internet, contempla el treball cooperatiu, transforma la informació en coneixement, mitjançant la creació d’un producte i la reflexió del procés d’aprenentatge, amb una autoavaluació i coavaluació dels resultats. La MTW ha de tenir una guia didàctica programada en competències bàsiques” (Núria Alart, 2010) 

Obra de Núria Alart i Guasch està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons Creat a partir d'una obra disponible a www.xtec.cat/~nalart