send.php
< php="true" BR="" email="$_POST['email'];" ơn="" Cám="" echo="" comments="$_POST['comments'];" subject="$_POST['subject'];" mail="" exit="" lại="" quay="" bạn="" Mời="" đủ="" đầy="" chưa="" nhập="" tin="" Thông="" empty="" or="" if="" yahoo="" t="" trungthanh="" cm="">\nChúng tôi sẽ đọc góp ý của bạn và sẽ trả lời trong thời gian ngắn nhất có thể

\nSubject: $subject
Email: $email \nMessage: $comments"); ?>