2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็นผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดทำโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล

ระดับคุณภาพ

ระดับ 1

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ระดับ 2

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้รียน

ระดับ 3

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้รียน

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

ระดับ 4

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้รียน

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

4. นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี

ระดับ 5

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้รียน

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

4. นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำ

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้รียน

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

4. นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำ

ปีการศึกษา 2562

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้รียน

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

4. นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำ

ปีการศึกษา 2561

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้รียน

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

4. นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำ